ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์