ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก