(28-12-2565)  นายแพทย์สถาพร ณ ราชสีมา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและ สนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม   พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร  ร่วมกันกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอตภัย ใส่ใจ พรบ. ตามโครงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาล ประจำปี 2565  เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยและสร้างจิตสำนึกที่ตีในการใช้รถใช้ถนนสาธารณะร่วมกัน และเพื่อให้บุคคลากรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน โดยสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย  1 ประกาศนโยบายความปลอดภัยทางถนน

2 กิจกรรมให้ความรู้ด้าน พรบ. โดยบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด .

สาขามหาสารคาม 3 กิจกรรมสาธิต “เมาแล้วขับ” โดยบริษัท โตโยต้ามหาสารคาม จำกัด

4 กิจกรรมร่วมตอบคำถามชิงรางวัล ซึ่งมีบคุลากร และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 100 คน