ที่ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 ศูนย์แพทยศาสตศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม แพทย์หญิงเบญจมาศ ดวงคำน้อย ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากศูนย์แพทยศาสตศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์
และผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือร้อยแก่นสารสินธุ์ (Four become one) เพื่อพัฒนาความร่วมมือกันระหว่าง สถาบันหลักทั้ง 2 แห่ง และศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกทั้ง 4 แห่ง จะก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง สามารถพัฒนาศักยภาพในการผลิตบัณฑิตได้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น และร่วมพัฒนาองค์ความรู้ด้านแพทยศาสตรศึกษา การวิจัย และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเชื่อมโยงและเป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างอาจารย์แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรสายสนับสนุน