(31-1-2567)  นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการเพิ่มพูนศักยภาพ และการผลิตผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ ของบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม และคณาจารย์ สถาบันการศึกษาทางการพยาบาล ในจังหวัดมหาสารคาม

ซึ่งมีผู้รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้อำนวยการวิทยาลัย

พยาบาลศรีมหาสารคาม คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามและคณาจารย์คณะ

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมลงนามในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมตักสิลา อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลมหาสารคาม

 

ด้วยโรงพยาบาลมหาสารคาม วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มพูนศักยภาพ และการผลิตผลงาน

ทางวิชาการของบุคลากรทางการพยาบาลโรงพยาบาลมหาสารคาม เนื่องจากการ

ปฏิบัติการพยาบาลให้มีคุณภาพจำเป็นต้องมีการแสวงหาข้อมูลเชิงประจักษ์ที่จะนำไป

สู่การตัดสินใจทางการพยาบาลได้อย่างถูกต้อง อันจะนำไปสู่คุณภาพการบริการที่ดี

ต่อผู้รับบริการ การผลิตผลงานวิชาการโดยอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ด้วยการใช้

กระบวนการวิจัยจึงเป็นวิธีการหาคำตอบอย่างเป็นระบบที่พยาบาลควรจะนำมาเป็น

แนวทางในการค้นหา วิเคราะห์ รวบรวมองค์ความรู้ที่สำคัญต่อการปฏิบัติการพยาบาล

ซึ่งเป็นงานประจำได้ตามกระบวนการวิจัยที่มุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพภายในให้มากที่สุด

 

ภายใต้ข้อจำกัดในระหว่างการปฏิบัติงาน เพื่อให้คำตอบสามารถนำไปพิจารณาแก้ปีถ

การปฏิบัติการพยาบาลในหน่วยงานของตนเองได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับบริบทของ

แต่ละหน่วยบริการสุขภาพ ท่ามกลางสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะปัญหาสุขภาพมีการ

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ชับซ้อน และต้องการการดูแลในเชิงรุกมากขึ้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพ และการผลิตผลงานทางวิชาการของบุคลากร

ทางการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคามจึงได้จัดทำโครงการ บันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือทางวิชาการโครงการเพิ่มพูนศักยภาพ และการผลิตผลงานทางวิชาการและ

วิชาชีพของบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม และคณาจารย์

สถาบันการศึกษาทางการพยาบาล ในจังหวัดมหาสารคาม