นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิด “มุมเติมรัก ปันสุข Care D Corner”  จุดรวมน้ำใจให้บุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามและประชาชน ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งความรักด้วยการแบ่งปัน โดยมีนายแพทย์สถาพร ณ ราชสีมา รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วยแพทย์ บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนกว่า 50 คน  ณ บริเวณหน้าอาคารผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม

 

นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เปิดเผยว่า การจัดตั้ง “ตู้เติมรัก ปันสุข Care D Corner” ถือเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Care D+ โดยมี Care D+ Team และนักประสานใจ ทำหน้าที่เป็นญาติเฉพาะกิจ เป็นมิตรถาวร ทำให้ผู้มารับบริการทราบข้อมูลการบริการ เข้าใจถึงขั้นตอนการรักษา ลดความวิตกกังวล และที่มากไปกว่านั้นคือเพิ่มความใส่ใจ หรือ Care ส่วน D คือ ดีต่อใจ และ Develop โดยเป็นการพัฒนาทักษะการสื่อสาร โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการภาวะวิกฤตทางการสื่อสาร การสื่อสารด้วยความเข้าใจเพื่อลดความขัดแย้ง รับฟังผู้ป่วยและญาติอย่างเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ

 

ซึ่งในส่วนของการเห็นอกเห็นใจ ความใส่ใจและเอื้ออาทรต่อผู้ป่วยและญาติ  ถือเป็นสิ่งสำคัญที่บุคลากรสาธารณสุขจะได้แสดงออกต่อสังคม พร้อมร่วมโอบอุ้มดูแลกันพี่น้องประชาชนในยามยาก จึงได้เกิดกิจกรรมเปิด “มุมเติมรัก ปันสุข Care D Corner” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สังคมแห่งการแบ่งปัน ในวันแห่งความรักและทุก ๆ วัน ให้กับประชาชน  และเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสแบ่งปันน้ำใจ โดยนำอาหาร น้ำดื่ม และเครื่องอุปโภคบริโภค มาเติมบุญ เติมสุข ใส่ตู้ใบนี้

 

ทั้งนี้ โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้จัดทำมุม “เติมรัก…ปันสุข” ขึ้นที่บริเวณหน้าอาคารอายุรกรรม เพื่อส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน โดยขอเชิญชวนบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม และประชาชน นำสิ่งของมาร่วมบริจาคใส่ตู้ “เติมรัก…ปันสุข” เป็นน้ำใจให้กับผู้ป่วยและญาติที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาล หรือ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพื่อมอบสิ่งของได้ที่หน่วยงานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลมหาสารคาม

 

#ตู้เติมรักปันสุข

#กระทรวงสาธารณสุข