จ.มหาสารคาม ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี จัดกิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา
ที่หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม นางสาวปราณี วงค์บุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ๔ หน่วย ๔ ภาค ทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๗๐· พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อรณรงค์ให้สตรีที่อยู่ในชนบทและห่างไกล ที่มีปัจจัยเสี่ยงให้ได้รับการเข้าตรวจโรคมะเร็งเต้านมระยะเริ่มเเรก ด้วยการตรวจเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยมีดร.นพ.พิทักษ์พงศ์ พายุหะ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้แทนมูลนิธิกาญจนบารมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม บุคลากรสาธารณสุขจากโรงพยาบาลมหาสารคาม ส่วนราชการ อสม. และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน
นางสาวปราณี วงค์บุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า จากข้อมูลสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่า ปัจจุบันมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการป่วยและเสียชีวิตอันดับ ๑ ของสตรีไทย ในแต่ละปีพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ประมาณ ๒๒,๑๕๘ คน และเสียชีวิตประมาณ ๘,๒๖๖ คน หรือทุกๆ ๑ ชั่วโมงจะมีสตรีไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านม ๑ คน และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตจากผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมาพบแพทย์ช้า โรคจึงลุกลามและแพร่กระจายไปแล้ว ซึ่งการป้องกันที่ดีที่สุด คือ การตรวจพบให้เร็วที่สุดตั้งแต่ระยะเริ่มแรก โดยการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองทุกเดือน และหากตรวจพบความผิดปกติจะต้องได้รับการตรวจยืนยันด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม หรือ เครื่องแมมโมแกรม (Mammogram)
ดังนั้นจังหวัดมหาสารคาม จึงให้ความสำคัญของการเฝ้าระวังและตรวจคัดกรองคันหาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรกโดยได้ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี จัดกิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องสามารถค้นหามะเร็งในระยะแรกเริ่มได้ ลดความรุนแรงและการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านมและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มผู้นำสตรี ได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม พร้อมทั้งเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของการตรวจเต้านมด้วยตนเองแก่สตรีทุกคน โดยจังหวัดมหาสารคามจะมีการให้บริการในวันที่ ๑๔,๑๕,๑๘,๑๙ และ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ให้บริการประชาชนและกลุ่มเสี่ยงในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม บรบือ กุดรัง วาปีปทุม แกดำ และกันทรวิชัย จำนวน ๑,๐๐๐ คน
ทั้งนี้ ในการออกให้บริการขบวนรถหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้ มีรถจำนวน 3 คัน คือ รถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ รถตรวจมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่โดยแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และรถนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ มาให้บริการแก่พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง