(19-3-2567)  ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษา โรงพยาบาลมหาสารคาม   แพทย์หญิงจิราพร พิลัยกุล หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุม การพัฒนาคุณภาพการบริการเครือข่าย Service plan สาขาโรคหลอดเลือดสมอง  เพื่อร่วมพัฒนาแนวทาง การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด สมอง และพัฒนาศีกยภาพของบุคลากร รวมถึงเพิ่มศักยภาพของ Node ทั้ง 4 แห่ง ให้สามารถให้การรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดได้ พร้อมเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการและพัฒนาศักยภาพระหว่างทีม เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ผู้รับริการได้รับการดูแลที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย พึงพอใจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม กว่า 50 คน