ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้