ไตรมาส 2

  1. มีประกาศเจตนารมณ์เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่มีลักษณะเป็น Infographic No Gift Policy ในนามหัวหน้าหน่วยงานอยู่หน้าเว็บไซต์หลักของหน่วย
  2. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  3. มีคำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบและระบุการกำหนดกลไกลการกำกับติดตาม ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
  4. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
  5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน