ไตรมาสที่ 2

  1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
  2. มีมาตรการป้องกันการทุจิต  (การควบคุมความเสี่่ยงการทุกจริต) อย่างเป็นธรรมที่ชัดเจน ต้องมีความสอดคล้องตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานที่ได้จากข้อ MOIT 17
  3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ตามข้อ 1. ถึงข้อ 2
  4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน