คำสั่งที่253 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม