(1-4-2567)  ที่ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม  นายแพทย์ประเสริฐ  ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติครุฑทองคำ ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2566  โดยมีนายวิบูรณ์  แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี  ซึ่งวันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เริ่มจัดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2522 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2472 ซึ่งถือเป็นกฎหมายฉบับแรกที่วางระเบียบข้าราชการพลเรือนไทยให้มีมาตรฐานเดียวกัน วันข้าราชการพลเรือนเป็นวันที่สำคัญสำหรับข้าราชการพลเรือนไทย เป็นวันที่ข้าราชการได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสำคัญของตนที่มีต่อประเทศชาติ เป็นวันที่ข้าราชการได้รับการยกย่องเชิดชู และเป็นวันที่ข้าราชการได้แสดงพลังความสามัคคีและความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง ทำงานเพื่อประชาชน และนำพาประเทศชาติไปสู่อนาคตที่เจริญรุ่งเรือง