หจก.แสงตาวันลิสซิ่ง มหาสารคาม บริจาคอุปกรณ์เครื่องวัดความดันโลหิต และอุปกรณ์ตรวจหูคอจมูก แก่โรงพยาบาลมหาสารคามเพี่อใช้บริการผู้ป่วย

(4-8-2560) คุณอรุณ เต็มภัทราโชค หจก.แสงตาวันลิสซิ่ง บริจาคอุปกรณ์เครื่องวัดความดันโลหิต 2 เครื่อง และอุปกรณ์ตรวจหูคอจมูก 1 ชุด มูลค่ารวม 100,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคามเพี่อใช้บริการผู้ป่วย โดยมีนายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบ