ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือปั่นล้างเม็ดเลือดแดงระบบอัตโนมัติ

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะ เครื่องมือปั่นล้างเม็ดเลือดแดง

ประกาศผู้ชนะ การประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะแบบอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจปัสสาวะ (Urine sediment) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ประกาศผู้ชนะ 2

ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติเพื่อบ่มเพาะเชื้อในเลือด พร้อมน้ำยาบ่มเพาะเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ประกาศผู้ชนะ 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย

ประกาศผู้ชนะ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำ
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลิตร

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะ เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจแบบต่อเนื่อง (Holter Monitoring)

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจแบบต่อเนื่อง

ประกาศร่าง TORและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอ็กวเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ประจำปี 2565

ประกาศร่าง TORและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์ฯ ปี 2565

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 3 เครื่อง

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตาม (ครั้งที่ 3)