โรงพยาบาลมหาสารคาม มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

 

(13-5-2562) นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ส่งเสริมความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งมีบุคลากรเข้าร่วมกว่า 700 คน

การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

โดยการจัดประชุมแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกเป็นการบรรยายเกี่ยวกับ  Bundle MDR , Bundle VAP, Bundle BSI , Bundle CAUTI , การสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล, การล้างมือ,การป้องกันของมีคมบาดและทิ่มตำ, การจัดการขยะ ช่วงที่ 2 เป็นการเข้าฐาน ฝึกปฏิบัติ ดังนี้ คือ ฐานล้างมือ ฐานสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ฐานการจัดการขยะ และฐานระบบปราศจากเชื้อ มี ICN และ ICWN เป็นวิทยากรประจำแต่ละฐาน  ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยแพทย์, พยาบาล, ผู้ช่วยพยาบาล  (วันที่ 13-15 พ.ค.2562 มี 6 รุ่น รุ่นละครึ่งวัน) กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยเภสัชกร, ทันตแพทย์, เทคนิคการแพทย์, รังสีวิทยา, นักวิชาการสาธารณสุข, กายภาพบำบัด, โภชนาการ, ผู้ช่วยเหลือคนไข้, คนงาน ซ่อมบำรุง, น้ำเสีย, ยาม, พนักงานขับรถ, ซักฟอก, จ่ายกลาง, เก็บศพ และกลุ่มที่ 3 หน่วยงาน Back Office ทั้งหมด

การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

 

ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

ขอเชิญบุคลากรในโรงพยาบาลทุกท่านเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ

“โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล”

วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562  เวลา 08.00 – 16.30 น.ณ ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก

หมายเหตุ   โดยให้ทุกหน่วยงานส่งรายชื่อบุคลากร  เข้าร่วมประชุมที่งาน IC เบอร์โทร 227

ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

รับฟังการบรรยายความรู้ด้าน IC  และฝึกปฏิบัติเข้าฐาน 3 ฐาน ได้แก่  PPE, ล้างมือ, ขยะ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 แพทย์, พยาบาล, ผู้ช่วยพยาบาล  (วันที่ 13-15 พ.ค.2562 มี 6 รุ่น รุ่นละครึ่งวัน)

กลุ่มที่ 2 เภสัชกร, ทันตแพทย์, เทคนิคการแพทย์, รังสีวิทยา, กายภาพบำบัด, โภชนาการ, ผู้ช่วยเหลือคนไข้, คนงาน ซ่อมบำรุง, น้ำเสีย, ยาม, พนักงานขับรถ, ซักฟอก, จ่ายกลาง, เก็บศพ  (วันที่ 16 พ.ค.2562 มี 2 รุ่น รุ่นละครึ่งวัน)  )

กลุ่มที่ 3 หน่วยงาน Back Office ทั้งหมด (วันที่ 17 พ.ค.2562 มี 2 รุ่น รุ่นละครึ่งวัน)

ดาวน์โหลดเอกสาร รายละเอียด