รพ.มหาสารคาม และเครือข่ายสุขภาพออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

รพ.มหาสารคาม และเครือข่ายสุขภาพ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการสุขภาพผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง และประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม
แพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม และทีมสหวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ พยาบาลชุมชน เภสัชกร นักสังคมสงเคราห์ ทีม MCATT นักกายภาพบำบัด นักวิชาการสาธารณสุข และจิตอาสาของโรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมกับ เครือข่ายสุขภาพอำเภอเมืองมหาสารคาม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการสุขภาพประชาชนในกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มเปราะบาง และประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมมอบเวชภัณฑ์ สิ่งของบรรเทาทุกข์เบื้องต้นแก่พี่น้องประชาชนใน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโขงกุดหวาย บ้านท่าค้อ บ้านบุ่งคล้าท่างาม และบ้านกุดเวียน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ 3 ตำบล คือ ต.เกิ้ง  ต.ลาดพัฒนา และ ต.ท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม