ประชุมวิชาการ Exploratory Course in Medical Education For Rookie Teacher 

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ Exploratory Course in Medical Education For Rookie Teacher

( 1-10-2561 )  นายแพทย์วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม  พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมกันต้อนรับผู้เข้าร่วม ประชุมวิชาการ Exploratory Course in Medical Education  For Rookie Teacher  ซึ่งในปีนี้จังหวัดมหาสารคามเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมตักสิลา โดยมีนายแพทย์ชวศักดิ์  กนกกัณฑพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เป็นประธาน ซึ่งมีอาจารย์แพทย์จากทั่วประเทศจำนวน 70 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

ตามที่โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ได้ดำเนินการผลิตแพทย์ เพื่อพี่น้องประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข ภาครัฐได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เป็นระยะเวลากว่า 20 ปี และสามารถผลิตแพทย์ได้ปีละ 3,000 คน กระจายในโรงพยาบาลทั่วประเทศมีศูนย์แพทย์ในสังกัดถึง 37 แห่ง ซึ่งทำให้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ลดลงอย่างเห็นได้ชัด และให้มีการมุ่งเน้นพัฒนาการผลิตแพทย์ให้ได้มาตรฐานในระดับสากล ดังผลงานที่เป็นประจักษ์ สามารถนำมาผ่านการรับรองมาตรฐาน WFME ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล เข้ามาพัฒนาคุณภาพ ให้เท่าเทียมกับอารยประเทศ  ซึ่งการผลิตแพทย์ที่มีมาตรฐาน จำเป็นต้องมีการพัฒนาผู้สอน ให้เป็นผู้มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ และเป็นแบบอย่างให้นักศึกษาแพทย์ได้  ดังนั้นสำนักงานโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทเอง ได้มีนโยบายในการอบรมให้ความรู้ กับศูนย์แพทย์ใหม่ ตลอดจนฟื้นฟูความรู้ แก่ครูแพทย์ให้มีความทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างสม่ำเสมอ จึงได้ให้ศูนย์แพทย์แต่ละภูมิภาค จัดอบรมครูแพทย์ในภาคของตนเอง

ซึ่งในปีนี้โรงพยาบาลมหาสารคาม จึงได้อาสาเข้ามามีบทบาทในการประชุมวิชาการในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 พัฒนาความรู้แก่อาจารย์แพทย์ใหม่ให้มีทักษะในการเป็นครูแพทย์ที่ดี 2 ฟื้นฟูความรู้แก่อาจารย์แพทย์เก่าให้มีการพัฒนาความรู้ด้านวิชาการที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงโดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพทั้ง EQ IQ MQ ตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตแพทย์ CPIRD คือ เก่งดีและมีความสุข ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นอาจารย์แพทย์จากทั่วประเทศจำนวน 70 คน และในครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งจากคณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์แพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลหาดใหญ่ ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลขอนแก่นทุกแห่งที่อนุเคราะห์วิทยากรในครั้งนี้