367

สรุปผลตรวจราชการ (เล่ม)
tset คำนำ (OK) ภาคผนวก (OK) ส่วนที่ 1 OK ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน สารบัญ (OK)
Read more.
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
Read more.
ประกาศ เรื่อง มาตรการ กลไก และระบบในการบริหารผลการปฏิบัติการปฏิบัติราชการและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม
Read more.
ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
Read more.
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริง-โรงพยาบาลมหาสารคามไม่ทนต่อการทุจริต
Read more.
สรุปผลการดำเนินงานหมวดแผนงานโครงการ ไตรมาส 2 ประจำปี 2562″
Read more.
แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
Attachments 1 File size: 696 KB Downloads: 222
Read more.
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
Attachments 2 File size: 3 MB Downloads: 214
Read more.
แผนปี 2562 อนุมัติจากสสจ
Attachments ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ รายการวัสดุไม่คงคลังปี 2562 File size: 4 MB Downloads: 159 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ หมวดงบลงทุนปี 2562 File size: 3 MB Downloads: 163 โครงการรพ.มค.ปี
Read more.