867

แนวทางการเขียนผลงานวิชาการ (อวช.)
Attachments แนวทางการเขียนผลงานวิชาการ-อวช. File size: 364 KB Downloads: 50
Read more.
หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษมาและเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งระดับชำนาญการ
Attachments 1.-หนังสือแจ้งจังหวัด-ว-246-ลว-3-ก.พ.-63 File size: 2 MB Downloads: 80
Read more.
งานผลิตยาสมุนไพร โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
งานผลิตยาสมุนไพร โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผู้จัดทำ : นางสาวปภาวรินท์ จินโจ ตรวจสอบ : นายปรานญ์ปรินทร์ กิจจาเวชชานนท์ (ข้อมูลแม่บทสถานที่ผลิตยา) 1.ข้อมูลทั่วไป 1.1 ข้อมูลสรุปของงานผลิตยาสมุนไพรโรงพยาบาลมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม และข้อมูลที่ เกี่ยวข้องซึ่งทำให้มีความเข้าใจถึงกระบวนการผลิต สถาบันการแพทย์แผนไทยโดยแพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ ขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็น
Read more.
การประเมินผลระบบการป้องกันอาการข้างเคียงจากยา Allopurinol ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
อดิศักดิ์ ถมอุดทา ภ.บ. ปริญา ถมอุดทา ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม) (เกียรตินิยมอันดับ 1), ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก) กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม Attachments 767-Article-Text-760-1-10-20171130_allopurinol File size: 418 KB
Read more.
เถาเอ็นอ่อนสมุนไพรสู่การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม
เถาเอ็นอ่อนสมุนไพรสู่การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม อดิศักดิ์ ถมอุดทา / ปริญา ถมอุดทา โรงพยาบาลมหาสารคาม ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000   เถาเอ็นอ่อน (Cryptolepis buchanani Roem. & Schult)
Read more.
การศึกษาทางด้านพฤกษเคมีจากสารสกัดเหง้าว่านเอ็นเหลือง
การศึกษาทางด้านพฤกษเคมีจากสารสกัดเหง้าว่านเอ็นเหลือง เภสัชกรอดิศักดิ์ ถมอุดทา เภสัชกรหญิงปริญา ถมอุดทา โรงพยาบาลมหาสารคาม   บทนำและความสำคัญ ว่านเอ็นเหลือง (Curcuma sp.) ถูกประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ.2556 ให้เป็น ตัวยาตรงในตำรับยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณกลุ่มบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ข้อมูลทางด้าน พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน (Ethnopharmacology) ใช้หัวว่านเป็นยารักษาโรคหลายขนาน แก้อัมพาต
Read more.
การพัฒนาตำรับน้ำยาบ้วนปากสุมนไพรจากสารสกัดใบฝรั่งเพื่อใช้ในทางทันตกรรม
รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาตำรับน้ำยาบ้วนปากสุมนไพรจากสารสกัดใบฝรั่งเพื่อใช้ในทางทันตกรรม ภก. อดิศักดิ์ ถมอุดทา ภญ.ปริญา ถมอุดทา โรงพยาบาลมหาสารคาม   ที่มาและความส าคัญ โรคในช่องปากและฟันเป็นโรคที่พบได้บ่อย เช่น โรคฟันผุ โรคปริทันต์อักเสบ โรคแผลร้อนใน ซึ่งโรค เหล่านี้มักมีอาการปวด บวม เลือดออก
Read more.
การพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน แบบเบ็ดเสร็จ
ชื่อผลงาน Best practice Service plan: การพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน แบบเบ็ดเสร็จ(ONE STOP SERVICES) เพื่อเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ผสมผสาน โรงพยาบาลมหาสารคาม เภสัชกรอดิศักดิ์ ถมอุดทา กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลมหาสารคาม   สืบเนื่องจาก กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการบูรณาการการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ผสมผสานเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพของประเทศ
Read more.
การวิจัยและพัฒนาตำรับอิมัลชันเจลจากสารสกัดพริกและไพล
การวิจัยและพัฒนาตำรับอิมัลชันเจลจากสารสกัดพริกและไพล ภก.อดิศักดิ์ ถมอุดทา กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลมหาสารคาม   บทนำ อิมัลชันเจลเป็นรูปแบบยากึ่งแข็งสำหรับใช้เฉพาะที่ผิวหนัง ประกอบด้วยครีมหรืออิมัลชันกระจายตัวอยู่ใน เจลชนิดชอบน้ำ มีลักษณะกึ่งแข็ง โปร่งแสง และโปร่งใส ทั้งนี้ ความโปร่งใสหรือความทึบแสงของอิมัลชันเจลขึ้นกับ สัดส่วนของครีมและเจลที่ผสมกัน โดยที่ความโปร่งจะแปรผันตรงกับปริมาณสัดส่วนของเจล กล่าวคือ หากมีปริมาณเจล ในตำรับมาก
Read more.