2217

นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2565
Attachments bfa2dfae9c3c2ff79e12cb0faa09d8c7 File size: 1 MB Downloads: 42
Read more.
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
Attachments 12437+ขอส่งประกาศ File size: 2 MB Downloads: 71
Read more.
แนวทางปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Attachments แนวทางการปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข File size: 7 MB Downloads: 72 แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ 2 File size: 6 MB Downloads: 75
Read more.
หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Attachments PDPA.Mop File size: 223 KB Downloads: 68 ok_หนังสือประมวลผล-สธ2565 File size: 3 MB Downloads: 73
Read more.
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข
Attachments ok_สธ0212-ว410นโยบายPDPA_moph File size: 2 MB Downloads: 74 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล_pdpa File size: 185 KB Downloads: 73
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567
ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 เผยแพร่แผน 2
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566
ด้วยโรงพยาบาลมหาสารคาม ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 และได้รับอนุมัติจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารทที่แนบมานี้ 1.แผนประมาณการรายได้-รายจ่าย(Planfin) 2.แผนรายรับ-รายจ่าย เงินบำรุง 3.แผนปฏิบัติการ หมวดแผนงานโครงการ 4.แผนปฏิบัติการ หมวดงบบุคลากร 5.แผนปฏิบัติการ หมวดงบลงทุน 6.แผนพัฒนาบุคลากร 7.แผนปฏิบัติการ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาและแหล่งฝึก 8.แผนปฏิบัติการ
Read more.
หนังสือเวียน-เรื่อง-หลักเกณฑ์-วิธีการ-และเงื่อนไขการประเมินบุคคล
Attachments หนังสือเวียน-เรื่อง-หลักเกณฑ์-วิธีการ-และเงื่อนไขการประเมินบุคคล File size: 731 KB Downloads: 150
Read more.
หนังสือเวียน-เรื่อง-การดำเนินการตามหลักเกณฑ์-วิธีการ-และเงื่อนไขการประเมินบุคคล.
Attachments หนังสือเวียน-เรื่อง-การดำเนินการตามหลักเกณฑ์-วิธีการ-และเงื่อนไขการประเมินบุคคล File size: 1 MB Downloads: 146
Read more.