10189

แจ้งเเปลี่ยนสถานที่สอบ
Attachments แจ้งเปลี่ยนสถานที่สอบ File size: 364 KB Downloads: 41
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป (รายวัน)
Attachments ประกาศสอบพนักงานรายวัน File size: 5 MB Downloads: 301
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.2/58 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563) ตามรายละเอียดแนบท้าย
*** ขอแจ้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้เตรียมเอกสารตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ เพื่อเตรียมเอกสาร จัดทำทะเบียนประวัติ ก.พ. 7 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมตักสิลา Attachments ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ
Read more.
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) 6 ตำแหน่ง 31 อัตรา
Attachments ประกาศรับสมัคร04 File size: 7 MB Downloads: 570
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยายาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
Attachments ประกาศผลการคัดเลือกผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-พยาบาลวิชาชีพ File size: 2 MB Downloads: 169
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
Attachments ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน-ตน.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ File size: 92 KB Downloads: 147
Read more.
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
Attachments ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ-พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ File size: 287 KB Downloads: 179
Read more.
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานกระทรวงสาธารสุขทั่วไป
Attachments บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร File size: 1 MB Downloads: 98
Read more.