413
โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมนมัสการพระบรมธาตุนาดูน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562
โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมนมัสการพระบรมธาตุนาดูน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562  
(16-7-2562) นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมนมัสการพระบรมธาตุนาดูน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562  เพื่อเป็นการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา และสืบสานการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและประเพณี ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวัน อีกด้วย เนื่องด้วยวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้า ประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน
Read more.
ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
รพ.มหาสารคาม ร่วมออกหน่วยแพทย์พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(12-5-2562)  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมออกหน่วยแพทย์พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโครงการพระราชทานสังฆทานพระราชทานถวายแด่พระภิกษุที่มีอายุตั้งแต่ 90 ปีขึ้นไป ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม  โดยมี พล.ต.ท สกลเขต จันทรา ผู้แทนกองกิจการ 904 อัญเชิญสังฆทานพระราชทาน ถวายแด่พระครูวุฒิธรรมวิสุทธิ์
Read more.
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านส่องนางใย ออกหน่วยตรวจสุขภาพพระภิกษุสามเณร
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านส่องนางใย ออกหน่วยตรวจสุขภาพพระภิกษุสามเณร และประชาชน
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านส่องนางใย ออกหน่วยตรวจสุขภาพพระภิกษุสามเณร และประชาชน เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง รัชกาลที่ 10  ณ วัดอุทัยทิศ ต.ตลาด อ.เมืองจ.มหาสารคาม โดย ทพ.นัชนพ รัตนเดชสกุล  นพ.กิตติชัย แก้วขอนแก่น และทีมเจ้าหน้าหน้าที่ ร่วมกันตรวจสุขภาพพระภิกษุสามเณร 30 รูป และประชาชน
Read more.
จ.มหาสารคาม ซ้อมแผนตอบโต้สาธารณภัยระดับจังหวัด จำลองเหตุอัคคีภัยในอาคารสูง
จ.มหาสารคาม ซ้อมแผนตอบโต้สาธารณภัยระดับจังหวัด จำลองเหตุอัคคีภัยในอาคารสูง เพื่อฝึกทักษะและเตรียมความพร้อมของบุคลากร บูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อระงับเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ ที่อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้จัดการฝึกซ้อมแผนตอบโต้สาธารณภัย กรณีอัคคีภัยในอาคารสูง เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ ฝึกทักษะให้บุคลากรที่เข้าร่วมซ้อมแผนได้เรียนรู้วิธีการระงับเหตุเบื้องต้น การอพยพหนีภัยเบื้องต้น และการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยหากเกิดเพลิงไหม้ โดยจำลองสถานการณ์เกิดเพลิงไหม้ที่อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน มีกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากห้องปฏิบัติการด้านโลหิต ชั้น 2 มีเสียงระเบิด กลิ่นสารเคมีรั่วไหล และเปลวไฟจากในห้องเครื่องมือ
Read more.
โรงพยาบาลมหาสารคาม เดินหน้ารับการประเมิน GREEN & CLEAN Hospital  ระดับประเทศ
ที่ห้องประชุมชั้น 8 อาคารบริการ โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมคณะกรรมการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ร่วมให้การต้อนรับ นายแพทย์ชัยพร  พรหมสิงห์ ประธานผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ ดร.จิตติมา รอดสวาสดิ์ ผู้แทนสมาคนอนามัยแห่งประเทศไทย ในโอกาสเดินทางมาสำรวจพื้นที่และเก็บข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินผลงานนวัตกรรม
Read more.
รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
มหาสารคาม – ตรวจราชการ สธ.เขตสุขภาพที่ 7 2562/2 
(4-7-2562) ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมคณะ เดินทางตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2562 เพื่อตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สุดชายเลยวานิชย์เจริญ  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
Read more.
โรงพยาบาลมหาสารคามจัดฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น และการอพยพจากที่สูง ประจำปี 2562
(25-6-2562)   นางสุภาภรณ์ คณะเวทย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น และการอพยพจากที่สูง ประจำปี 2562  โดยมีเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองมหาสารคาม และเทศบาลนครข่อนแก่น  เป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมนำเจ้าหน้าที่ดับเพลิง รถดับเพลิง และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมเข้าร่วม  นอกจากนั้น ยังได้มีการสาธิตกรณีเกิดไฟลุกไหม้บริเวณถังแก๊ส พร้อมให้ความรู้เรื่องการปิดวาล์วถังแก๊ส โดยสาธิตการเข้าไปปิดวาล์วขณะเพลิงกำลังลุกไหม้ และให้เข้าไปปฏิบัติจริง
Read more.
โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านยางวิทยาคม ต.ยาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(19-6-2562)  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพ ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ออกให้บริการรักษาโรคทั่วไปและโรคทางทันตกรรม ปรึกษาปัญหาสุขภาพ และให้ความรู้ในการป้องกันและรักษาโรค ซึ่งเป็นการบูรณาการ ร่วมกับโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จ.มหาสารคาม
Read more.
ความดีไม่สิ้นสุดคือการบริจาคอวัยวะเมื่อยามสิ้นสูญ
(17-6-2562) นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนมอบพวงหรีดของโรงพยาบาลมหาสารคาม เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย เพื่อแสดงความเสียใจแก่ นาย​สุปัน​  เชียงสวนจิก  อายุ​  42​ ปี​  อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 136​  ม.​3​  บ้านคุยเชือก​  ต.​หนองบัว​  อ.​
Read more.