โรงพยาบาลมหาสารคาม รวมพลัง อสม. รณรงค์ “ถึงเวลา ยุติปัญหาวัณโรค” เนื่องในวันวัณโรคสากลปี 2562
โรงพยาบาลมหาสารคาม รวมพลัง อสม. รณรงค์ “ถึงเวลา ยุติปัญหาวัณโรค”
โรงพยาบาลมหาสารคาม รวมพลัง อสม. รณรงค์ “ถึงเวลา ยุติปัญหาวัณโรค” เนื่องในวันวัณโรคสากลปี 2562 ที่วัดนาควิชัย อ.เมือง จ.มหาสารคาม  แพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี  รองผู้อำนวยการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบงาน  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม  ในเรื่องการป้องกัน
Read more.
โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมออกหน่วย พอ.สว. ที่บ้านนาคำน้อย ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม
โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมออกหน่วย พอ.สว. ที่บ้านนาคำน้อย ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม
(20-3-2562) นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยพร้อมคณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากร ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ให้บริการประชาชนออกตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคทางทันตกรรม สังคมสงเคราะห์ สุขภาพจิต และบริการแพทย์แผนไทย เป็นต้น แก่พี่น้องประชาชน วัดบ้านนาคำน้อย ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม 
Read more.
การพยาบาลรายกรณีในกลุ่มโรคสำคัญ
โรงพยาบาลมหาสารคาม มุ่งพัฒนาการพยาบาลรายกรณีในกลุ่มโรคสำคัญ
(18-3-2562)  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการพยาบาลรายกรณีในกลุ่มโรคสำคัญ  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องการจัดการรายกรณี   การจัดทำแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในกลุ่มโรคที่สำคัญ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และเพื่อติดตามตัวขี้วัดทางการพยาบาล ในกลุ่มโรคที่สำคัญ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์  อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้  ซึ่งมีคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการ พัฒนาการพยาบาลรายกรณีในกลุ่มโรคสำคัญ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 100
Read more.
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดงานปัจฉิมนิเทศ และแสดงความยินดีวันสำเร็จการศึกษา นักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 4
ศูนย์แพทยศาสตรฯ รพ.มหาสารคาม จัดงานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 4
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดงานปัจฉิมนิเทศ และแสดงความยินดีวันสำเร็จการศึกษา นักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 4 (15-3-2562)  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี และมอบเกียรติบัตรการผ่านปฏิบัติงานตามหลักสูตร แก่นักศึกษาแพทย์ที่สำเร็จการศึกษา  จำนวน 18 คน ซึ่งนับเป็นบัณฑิตรุ่นที่ 4 ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  โรงพยาบาลมหาสารคาม
Read more.
โรงพยาบาลมหาสารคาม ชวนบุคลากร“ลดเสี่ยง ลดโรค เพื่อสุขภาพดี” สร้างเสริมร่างกายให้แข็งแรง ด้วยเทคนิคสุขภาพดีตามแนวทางแพทย์วิถีธรรม
โรงพยาบาลมหาสารคาม ชวนบุคลากร“ลดเสี่ยง ลดโรค เพื่อสุขภาพดี” ตามแนวทางแพทย์วิถีธรรม
          รพ.มหาสารคาม ชวนบุคลากร“ลดเสี่ยง ลดโรค เพื่อสุขภาพดี” สร้างเสริมร่างกายให้แข็งแรง ด้วยเทคนิคสุขภาพดีตามแนวทางแพทย์วิถีธรรม (8-3-2562) นายแพทย์สุนทร  ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีพิธีเปิด โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแพทย์วิถีธรรม “ลดเสี่ยง ลดโรค เพื่อสุขภาพดี” เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม และเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค
Read more.
รพ.มหาสารคามจัดงานรณรงค์วันการได้ยินโลก ปี 2562
รพ.มหาสารคามจัดงานรณรงค์วันการได้ยินโลก ปี 2562
 รพ.มหาสารคามจัดงานรณรงค์วันการได้ยินโลก ปี 2562  ด้านแพทย์เผยปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการสูญเสียการได้ยิน มาจากการใช้ชีวิตที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีเสียงดังมากขึ้น           นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด รณรงค์วันการได้ยินโลก ปี 2562  (Word Hearing Day ๒๐๑๙ ) เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาการได้ยินและฟื้นฟูการได้ยินตั้งแต่ระยะแรกที่พบความผิดปกติ
Read more.
โรงพยาบาลมหาสารคาม
โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย และวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย และวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ หอประชุมศาลากลาง จ.มหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Read more.
คณะอนุกรรมการอนามัยแม่และเด็ก มหาสารคาม มุ่งพัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด
(22-2-2562 )  ที่ห้องประชุมตักสิลาชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ระบบเครือข่ายแม่และเด็ก ระบบฝากครรภ์ และระบุช่องว่างของปัญหาระบบบริการภาวะคลอดก่อนกำหนดสำหรับแกนนำ ตามโครงการพัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดจังหวัดมหาสารคาม   โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ธราธิป โคละทัด ผู้จัดการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารคา และทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีคณะอนุกรรมการอนามัยแม่และเด็ก ระดับอำเภอ
Read more.
รพ.มหาสารคาม มุ่งพัฒนาระบบคุณภาพการทำงานตามแนวทาง Lean
รพ.มหาสารคาม มุ่งพัฒนาระบบคุณภาพการทำงานตามแนวทาง Lean
(17-19 ก.พ 2562) ที่ห้องประชุมตักสิลา  ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบคุณภาพ (Lean)  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในระบบ Lean และสามารถนำเครื่องมือคุณภาพ Lean มาใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพได้  โดยมีนายแพทย์ประเสริฐ
Read more.