7585

กิจกรรมโครงการลดความเสี่ยงเดิม ป้องกันความเสี่ยงใหม่ สู่สังคมเท่าทันภัย ด้วยแผน ปภ.จังหวัด
กิจกรรมโครงการลดความเสี่ยงเดิม ป้องกันความเสี่ยงใหม่ สู่สังคมเท่าทันภัย ด้วยแผน ปภ.จังหวัด วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม มอบหมายให้นางกัญตา คำพอ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
Read more.
โรงพยาบาลมหาสารคาม เตรียมพร้อมนำเสนอรับเยี่ยมสำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมกอ่นการรับรองสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า Advanced HA
โรงพยาบาลมหาสารคาม เตรียมพร้อมนำเสนอรับเยี่ยมสำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมกอ่นการรับรองสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า Advanced HA ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานในการการประชุมซ้อมการนำเสนอรับเยี่ยมสำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนรับรองสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า Advanced HA ซึ่งมีคณะผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบงานร่วมซักซ้อมการนำเสนอ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้ในการพัฒนา และประเมินกระบวนการคุณภาพของหน่วยบริการสุขภาพ เพื่อให้องค์กรที่จะยกระดับการพัฒนาสู่การขอรับรองขั้นก้าวหน้า (Advanced
Read more.
รพ.มหาสารคาม และเครือข่าย รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอ (KPIs) ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
รพ.มหาสารคาม และเครือข่าย รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอ (KPIs) ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม (6-9-2566) นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พพร้อมด้วยด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมต้อนรับ ดร.นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และคณะ ในโอกาสเยี่ยมประเมินผลการปฏิบัติราชการหน่วยงานระดับอำเภอ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2566
Read more.
โรงพยาบาลมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9-2566
โรงพยาบาลมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9-2566 (15-9-2566) ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก นายแพทย์ภาคภูมิ นโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยมีคณะกรรมการบริหารร่วมประชุมรับฟังพร้อมนำนโยบายที่ได้รับถ่ายทอด นำสู่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนางานด้านการให้บริการและด้านต่าง ๆ
Read more.
กลุ่มงานอาชีวเวขกรรม จัดประชุมวิชาการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ประจำปี 2566
กลุ่มงานอาชีวเวขกรรม จัดประชุมวิชาการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ประจำปี 2566  (15-09-66) กลุ่มงานอาชีวเวขกรรม จัดประชุมวิชาการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ประจำปี 2566 เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามมีความรู้เรื่องอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมการประชุมวิชาการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ประจำปี 2566
Read more.
ติวเข้ม…อบรมเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนอัคคีภัยในโรงพยาบาล
  โรงพยาบาลมหาสารคาม อบรมเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2566     แพทย์หญิงสุภาวดี นวลอ่อน รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนอัคคีภัย โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปี 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์และฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล รวมถึงการบัญชาการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center :
Read more.
รพ.มหาสารคาม ร่วมประชุมวิชาการสาธารณสุข “มหกรรมการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” เขตสุขภาพที่ 7
        นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร เข้าร่วม ประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ มหกรรมการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง  Region 7
Read more.
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการอ่านและแปลผลภาพถ่ายจอประสาทตา
รพ.มหาสารคาม พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการอ่านและแปลผลภาพถ่ายจอประสาทตา มุ่งลดภาวะการสูญเสียการมองเห็น และชะลอพิการตาบอดอย่างถาวร ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการอ่านและแปลผลภาพถ่ายจอประสาทตา เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการอ่านและแปลผลภาพถ่ายจอประสาทตา การตรวจคัดกรองโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา สามารถคัดกรองสายตาเบื้องต้น และส่งต่อจักษุแพทย์ได้เหมาะสม อีกทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาเครือข่าย และประสานการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยมี
Read more.
งานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมกับเครือข่ายออกตรวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ไส้กรอกที่นำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
งานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมกับเครือข่ายออกตรวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ไส้กรอกที่นำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักด์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม มอบหมายให้ ภญ.ปริญา ถมอุดทา เภสัชกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม และทีมนักวิชาการสาธารณสุข ออกตรวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ไส้กรอกหมูลักลอบนำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับ
Read more.