1.   หลักฐานการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน

1.1  บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ

1.2  โครงการ

2.   รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

3.   บันทึกข้อความรายงานผลการจัดโครงการแก่ผู้บริหารทราบ

4.  รายงานการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

5.  ภาพกิจกรรม

6.แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ