EB17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

 

1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ

2.  แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3.  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมโรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปี 2564

EB 22 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

1.   หลักฐานการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน

1.1  บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ

1.2  โครงการ

2.   รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

3.   บันทึกข้อความรายงานผลการจัดโครงการแก่ผู้บริหารทราบ

4.  รายงานการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

5.  ภาพกิจกรรม

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สสจ.มค. ปี 63
ประกาศ มาตรการป้องกันการทุจริต
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

ขออนุมัติใช้คู่มือ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขข้อขัดแย้ง (3)
คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการร้องเรียน
แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล
รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป สรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานผลการประเมินที่เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

รอบ 1 เม.ย. 2563

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB12_2_ผลการกำกับติดตรามผลการดำเนินงาน_ประชุมกก.ยุทธศาสตร์ ปี 2563
EB12_หนังสือขออนุมัติเผยแพร่ประกาศ โครงการตรวจราชการและนิเทศงานปี 2562
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB10_1_บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติการหมวดแผนงานโครงการปี 2563
EB10_2_แผนปฏิบัติการ หมวดแผนงานโครงการปี 2563_ของหน่วยงาน
EB10_3_ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศแผนปฏิบัติการปี 2563
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1.  ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน

1.2 นโยบายของผู้บริหาร

1.3  กรอบโครงสร้าง

1.4 หน้าที่และอำนาจหน่วยงาน

1.5  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

1.6  ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1.7  ข้อมูลการติดต่อ

1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

1.10 แผนยุทธศาสตร์ของประเทศ

1.11 พรบ.มาตราฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 

1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน

1.15 จรรยาบรรรกระทรวงสาธารณสุข

2.  นโยบายและยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลมหาสารคาม

3. แผนปฏิบัติการประจำปี 2564

4. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564

5.  หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

6. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

8. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

9.1  การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา

9.2  แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

9.3  ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

9.4  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาน 2564

9.5 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อ ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

10.  คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน