EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน (2)
บันทึกข้อสั่งการ
รายงานผลการติดตาม
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

EB7_1_2_คนเมืองมหาสารคามสุชภาพดีด้วยวิถีอาหารปลอดภัย_เวชกรรมสังคม
EB7_3_4_สรุปโครงการ บวร.ร_ITA_17_4_63
EB7_6_หนังสือขออนุมัติเผยแพร่ประกาศโครงการคนเมืองมหาสารคามดีปี 2563
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

EB6_1_2_คนเมืองมหาสารคามสุชภาพดีด้วยวิถีอาหารปลอดภัย_เวชกรรมสังคม
EB6_3_กิจกรรมที่แสดงการดำเนินการ โครงการบวรร_ITA
EB6_6_หนังสือขออนุมัติเผยแพร่ประกาศโครงการคนเมืองมหาสารคามดีปี 2563
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงาน01-สขร-เดือนตุลาคม 2563

รายงาน 02-สขร.เดือนพฤศจิกายน 2563

รายงาน03-สขร-ธันวาคม 2563

รายงาน04.-สขร-มกราคม 2564

รายงาน05-สขร-กุมภาพันธ์ 2564

รายงาน06.-สขร-มีนาคม 2564

รายงาน07.-สขร.-เมษายน 2564

รายงาน08.-สขร.พฤษภาคม 2564

EB 4 หน่วยงานมีมาตรการและวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564

1.1 บันทึกข้อความรับทราบและสั่งการเผยแพร่
1.2 หนังสือแจ้งจัดสรร 64
แผนสำนักงาน ปี 64
แผนการแพทย์ 1
แผนการแพทย์ 2
แผนวัสดุทันตกรรม
แผนวัสดุวิทย์ฯ 3
1.4 คำสั่งปิดปลด-ประกาศ
1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1.  ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน

1.2 นโยบายของผู้บริหาร

1.3  กรอบโครงสร้าง

1.4 หน้าที่และอำนาจหน่วยงาน

1.5  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

1.6  ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1.7  ข้อมูลการติดต่อ

1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

1.10 แผนยุทธศาสตร์ของประเทศ

1.11 พรบ.มาตราฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 

1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน

1.15 จรรยาบรรรกระทรวงสาธารณสุข

2.  นโยบายและยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลมหาสารคาม

3. แผนปฏิบัติการประจำปี 2564

4. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564

5.  หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

6. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

8. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

9.1  การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา

9.2  แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

9.3  ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

9.4  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาน 2564

9.5 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อ ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

10.  คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

 

 

EB 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซิื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2563

ขออนุมัติเผยแพร่รายงานวิเคราะห์
รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

1.1 ขออนุมัติใช้ประกาศและคำสั่ง ปี 63
1.2 แจ้งเวียนให้ทราบทั่วทั้งองค์กร
1.3 ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
1.4 รายงานผลการติดตาม
1.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลมหาสารคาม