164

แผนพัฒนาบุคลากรปี 2563
Attachments 6.แผนพัฒนาบุคลากรปี 2563 File size: 1 MB Downloads: 2
Read more.
แผนปฏิบัติการ หมวดงบลงทุน(เงินบำรุง) ปีงบประมาณ 2563
Attachments 5.แผนปฏิบัติการ หมวดงบลงทุน(เงินบำรุง) ปีงบประมาณ 2563 File size: 2 MB Downloads: 7
Read more.
แผนศูนย์แพทยศาสตร์ ปี 2563
Attachments 4.แผนศูนยแพทยศาสตร์ ปี 2563 File size: 2 MB Downloads: 5
Read more.
แผนปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองและรพ.สต.เครือข่ายปี 2563
Attachments 3.แผนปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองและรพ.สต.เครือข่ายปี 2563 File size: 2 MB Downloads: 6
Read more.
แผนปฏิบัติการ หมวดแผนงานโครงการปี 2563 (รวม)
Attachments 2.2แผนปฏิบัติการ หมวดแผนงานโครงการปี 2563 (รวม) File size: 7 MB Downloads: 6
Read more.
แผนปฏิบัติการ หมวดแผนงานโครงการปี 2563
Attachments 2.1 งบหน้า_แผนปฏิบัติการ หมวดแผนงานโครงการปี 2563 File size: 860 KB Downloads: 3
Read more.
แผนประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย (Planfin) ประจำปี 2563
Attachments 1.แผนประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย (Planfin) ประจำปี 2563 File size: 3 MB Downloads: 3
Read more.
สรุปผลตรวจราชการ (เล่ม)
tset คำนำ (OK) ภาคผนวก (OK) ส่วนที่ 1 OK ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน สารบัญ (OK)
Read more.
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
Read more.