277

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.มหาสารคาม
แก้ไขล่าสุด 4 ก.พ. 2563 Attachments หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว-รพ.มหาสารคาม File size: 355 KB Downloads: 44
Read more.
แผนพัฒนาบุคลากรปี 2563
Attachments 6.แผนพัฒนาบุคลากรปี 2563 File size: 1 MB Downloads: 67
Read more.
แผนปฏิบัติการ หมวดงบลงทุน(เงินบำรุง) ปีงบประมาณ 2563
Attachments 5.แผนปฏิบัติการ หมวดงบลงทุน(เงินบำรุง) ปีงบประมาณ 2563 File size: 2 MB Downloads: 38
Read more.
แผนศูนย์แพทยศาสตร์ ปี 2563
Attachments 4.แผนศูนยแพทยศาสตร์ ปี 2563 File size: 2 MB Downloads: 29
Read more.
แผนปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองและรพ.สต.เครือข่ายปี 2563
Attachments 3.แผนปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองและรพ.สต.เครือข่ายปี 2563 File size: 2 MB Downloads: 97
Read more.
แผนปฏิบัติการ หมวดแผนงานโครงการปี 2563 (รวม)
Attachments 2.2แผนปฏิบัติการ หมวดแผนงานโครงการปี 2563 (รวม) File size: 7 MB Downloads: 43
Read more.
แผนปฏิบัติการ หมวดแผนงานโครงการปี 2563
Attachments 2.1 งบหน้า_แผนปฏิบัติการ หมวดแผนงานโครงการปี 2563 File size: 860 KB Downloads: 40
Read more.
แผนประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย (Planfin) ประจำปี 2563
Attachments 1.แผนประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย (Planfin) ประจำปี 2563 File size: 3 MB Downloads: 39
Read more.
สรุปผลตรวจราชการ (เล่ม)
tset คำนำ (OK) ภาคผนวก (OK) ส่วนที่ 1 OK ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน สารบัญ (OK)
Read more.