แผนปี 2562 อนุมัติจากสสจ
Attachments ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ รายการวัสดุไม่คงคลังปี 2562 File size: 4 MB Downloads: 15 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ หมวดงบลงทุนปี 2562 File size: 3 MB Downloads: 13 โครงการรพ.มค.ปี
Read more.
แนวทางปฏิบัติการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธาณสุข
แนวทางปฏิบัติการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธาณสุข รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา… Attachments 12 File size: 182 KB Downloads: 13
Read more.
นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา… Attachments health_policy_280561 File size: 52 KB Downloads: 19
Read more.
นโยบายและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นโยบายและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา… Attachments policycom File size: 915 KB Downloads: 20
Read more.