โรงพยาบาลมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 12-2565

 1. โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รับใบรับรองสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยใน ได้มาตรฐานตาม
  กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 จากศูนย์อนามัยที่ 7
  ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
 2. นพ.มารุต ตำหนักโพธิ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ บุคลากรสาธารณสุขดีเด่น “คนดีศรีปฐมภูมิ”
  สาขาแพทย์ปฐมภูมิดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 จากเขตสุขภาพที่ 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 28 กันยายน 2565
 3. นางฉวีวรรณ เผ่าพันธุ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ บุคลากรสาธารณสุขดีเด่น “คนดีศรีปฐมภูมิ”
  สาขาพยาบาลดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 จากเขตสุขภาพที่ 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 28 กันยายน 2565
 4. นางสาวประถมพร มาตย์วิเศษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ บุคลากรสาธารณสุขดีเด่น
  “คนดีศรีปฐมภูมิ” สาขาสหวิชาชีพดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 จากเขตสุขภาพที่ 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 28 กันยายน 2565
 5. หน่วยงานที่ได้รับคำชมเชยจากผู้รับบริการ ณ วันที่ 20 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2565

5.1 หอผู้ป่วย Stroke Unit

5.2 หออภิบาลผู้ป่วยหัวใจ (CCU)

5.3 หอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม ชั้น 2

5.4 หอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม ชั้น 3

5.5 ศูนย์สุขภาพชุมชนราชภัฏศรีสวัสดิ์

 1. บุคลากรที่ได้รับคำชมเชยจากผู้รับบริการ ณ วันที่ 20 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2565

6.1 นางสาวชลญา  สุขนิ่ม              ตำแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

6.2 นางสาววิภาวดี  กุลชโมรินทร์      ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล

 1. ทีมนักกีฬาได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ ทั้งหมด 6 ถ้วยรางวัล

7.1 วอลเล่ย์บอลชาย ชนะเลิศอันดับ 1

7.2 บาสเกตบอลชาย ชนะเลิศอันดับ 1

7.3 บาสเกตบอลหญิง ชนะเลิศอันดับ 1

7.4 เซปักตะกร้อชาย ชนะเลิศอันดับ 1

7.5 เปตองทีมคะแนนรวม ชนะเลิศอันดับ 1

7.6 คะแนนรวมกีฬาทุกประเภท ชนะเลิศอันดับ 1

 

ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ดีเด่น โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปี 2564

 

แพทย์ผู้เป็นแบบอย่างในด้านเสียสละ   แพทย์หญิงสุภาวดี นวลอ่อน

แพทย์ผู้เป็นต้นแบบผู้มีผลงานวิชาการดีเด่น   นายแพทย์สัจจชน ช่างถม

 

แพทย์ผู้เป็นต้นแบบที่ดีในวิชาชีพแพทย์  นายแพทย์ศิโรตม์ จันทรักษา

 

แพทย์ในดวงใจจากผลการโหวตของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลมหาสารคาม  นายแพทย์สถาพร ณ ราชสีมา

 

ครูแพทย์ในดวงใจ จากผลการโหวตจากนักศึกษาแพทย์

แพทย์หญิงวิลาสินี ส่งเสริม

นายแพทย์รัตน์ตรัย  เถาว์ปัญญา

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม

ภญ.ปริญา ถมอุดทา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท (Oral Presentation)เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการอาหารปลอดภัยและเมืองสุมนไพร เพื่อสุขภาวะประชาชน อ.เมือง จ.มหาสารคาม”

ภก.อดิศักดิ์ ถมอุดทา ได้รับโล่รางวัล “คนดีศรีปฐมภูมิ” ประจำปี 2564 จากกระทรวงสาธารณสุข และสมาคมเวชกรรมสังคมแห่งประเทศไทย

พญ.เบญจวรรณ ธรรมปัญญวัฒน์ ได้รับโล่รางวัล “คนดีศรีปฐมภูมิ” ประจำปี 2564 จากกระทรวงสาธารณสุข และสมาคมเวชกรรมสังคมแห่งประเทศไทย

สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย มอบรางวัลและเกียรติบัตรในการประกวดคลิปวีดีโอ

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นประจำเดือนนี้
สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย มอบรางวัลและเกียรติบัตรในการประกวดคลิปวีดีโอ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
1.ทพญ.นัชนพ รัตนเดชสกุล ทันตแพทย์ชำนาญการ
(ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านส่องนางใย)
ได้รางวัล ระดับ ดี
จากคลิปวีดีโอ “การดำเนินงานในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19”
2.นางฉวีวรรณ เผ่าพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
(ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์)
ได้รางวัล ระดับ ชมเชย
จากคลิปวีดีโอ “บทบาทหมอครอบครัวในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19”
3. นายวัชรินทร์ ทองสีเหลือง นักวิชาการสาธารณสุข
(ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์)
ได้รางวัล ระดับ ดี
จากคลิปวีดีโอ “บทบาทหมอครอบครัวในการจัดบริการปฐมภูมิ”

นางสาวประถมพร มาตน์วิเศษ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากร และหน่วยงาน ประจำเดือนธันวาคม 2563

 

นางสาวประถมพร มาตน์วิเศษ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ  กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลมหาสารคาม

ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม รับใบประกาศเกียรติคุณ ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ ระดับเงิน ประจำปี 2563

(11-9-2563 )นางกันตา คำพอ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วย นายอนุชิต  พรหมรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุข เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ “ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ ระดับเงิน ประจำปี 2563”  ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการงานด้านการบริหารจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม ระดับพื้นที่  โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร

รพ.มหาสารคาม สถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

รพ.มหาสารคาม สถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “สถานพยาบาลในดวงใจ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สนง.ประกันสังคม ครบรอบ 30 ปี

นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนในการรับรางวัล”สถานพยาบาลในดวงใจ”รองชนะเลิศอันดับ 2 และเงินรางวัล 50,000 บาท ของ สำนักงานประกันสังคม สำหรับสถานพยาบาลที่มีผู้ประกันตนเลือกมากกว่า 25,000 ไม่เกิน 50,000 คน ที่สำนักงานใหญ่ สำนักงานประกันสังคม นนทบุรี ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สนง ประกันสังคม ครบรอบ 30 ปี โดยรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบรางวัล

สำหรับรางวัลนี้ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนอย่างดียิ่งจากสำนักงานประกันสังคม จ.มหาสารคาม และถือเป็นความภาคภูมิใจ และเป็นกำลังใจแก่บุคลากรโรงพยาบาลและผู้เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชน และผู้ประกันตน ที่เข้ามารับการรักษา ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม รับรางวัลหน่วยบริการที่มีผลงานดีเด่น ในด้านพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลัง (Bright Spot Hospital) เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2563

(31-7-2563) ที่ห้องประชุมค้ำคูณ ชั้น 4 อาคารธัญญพัฒน์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยนายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนยการฝ่ายการแพทย์  ร่วมรับรางวัลรับรางวัลหน่วยบริการที่มีผลงานดีเด่น ในด้านพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลัง (Bright Spot Hospital) เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2563  โดยมีแพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานมอบในครั้งนี้

หน่วยงาน และบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

 

1. ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองบ้านส่องนางใยรับรางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอระดับเขตสุขภาพประจำปีงบประมาณ2562 (ทพญ.นัชนพ รัตนเดชสกุล)

 


2. ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองบ้านส่องนางใยรับรางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอขวัญใจประชาชนระดับเขตสุขภาพประจำปีงบประมาณ2562(ทพญ.นัชนพ รัตนเดชสกุล)


3. ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองราชภัฎรับรางวัลเผยแพร่สื่อต่อเนื่องระดับเขตสุขภาพประจำปีงบประมาณ2562(นางเกศมุกดา ไตรรัตน์)

รพ.มหาสารคาม รับรางวัล “หน่วยงานที่มีการกำกับองค์กรที่ดีระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562”

(27-11-2562) นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เข้ารับเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีการกำกับองค์กรที่ดีระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 จากนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงนโยบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นโยบายการกํากับดูแลองค์กรที่ดี ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2563  ณ ห้องประชุม ไพรจิตร ยุวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข