1.  ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน

1.2 นโยบายของผู้บริหาร

1.3  กรอบโครงสร้าง

1.4 หน้าที่และอำนาจหน่วยงาน

1.5  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

1.6  ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1.7  ข้อมูลการติดต่อ

1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

1.10 แผนยุทธศาสตร์ของประเทศ

1.11 พรบ.มาตราฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 

1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน

1.15 จรรยาบรรรกระทรวงสาธารณสุข

2.  นโยบายและยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลมหาสารคาม

3. แผนปฏิบัติการประจำปี 2564

4. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564

5.  หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

6. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

8. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

9.1  การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา

9.2  แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

9.3  ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

9.4  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาน 2564

9.5 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อ ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

10.  คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน