วันการได้ยินโลก World Hearing Day 2019

วันการได้ยินโลก World Hearing Day 2019

📢 โรงพยาบาลมหาสารคามขอเชิญร่วมกิจกรรม

👂” วันการได้ยินโลก World Hearing Day 2019 “👂

ภายใต้แนวคิด Check your hearing!

📆 ในวันจันทร์ที่ พบกัน 4 มีนาคม 2562

 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.

📍 ณ บริเวณหน้าห้องตรวจ หู คอ จมูก ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม

พร้อมเข้ารับการตรวจหู ตรวจการได้ยิน กับแพทย์เฉพาะทาง หู คอ จมูก โดยมีมีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

วันการได้ยินโลก World Hearing Day 2019

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบคุณภาพ (Lean)

การพัฒนาระบบคุณภาพ (Lean)

ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบคุณภาพ (Lean)  “เปลี่ยนงานยุ่ง  เป็นงานง่าย”

วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมตักสิลา อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลมหาสารคาม

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบคุณภาพ (Lean)

วันที่ 17 กุมภาพันธุ์ 2562 :

เวลา 08.30-16.30 น.     Lean Thinking in Healthcare

กลุ่มเป้าหมาย  : 1) คณะกรรมการคุณภาพบริการ (lean)

                           2) Facilitator กลุ่มผู้สนใจที่ต้องการพัฒนางาน มี process flow*

 

วันที่ 18 กุมภาพันธุ์ 2562 :

เวลา 08.30-12.00 น.     Site visit หน้างาน OPD และหน่วยงานกลุ่มผู้สนใจ

เวลา 13.00-16.30 น.     เปิดการประชุมโดย นพ.สุนทร  ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

บรรยาย Inspiration Lean

กลุ่มเป้าหมาย  : 1) คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

                           2) คณะกรรมการคุณภาพบริการ (lean)

3) Facilitator กลุ่มผู้สนใจที่ต้องการพัฒนางาน มี process flow*

4) กลุ่มผู้สนใจ

วันที่ 19 กุมภาพันธุ์ 2562 :

เวลา 08.30-16.30 น.     สรุปและนำเสนอผลงานกลุ่มผู้สนใจที่ต้องการพัฒนางาน

กลุ่มเป้าหมาย  : 1) คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

                           2) คณะกรรมการคุณภาพบริการ (lean)

3) Facilitator กลุ่มผู้สนใจที่ต้องการพัฒนางาน มี process flow*

4) กลุ่มผู้สนใจ

 

หมายเหตุ  :  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

" Inspiration and Basic Statistics in Health Science Research"

” Inspiration and Basic Statistics in Health Science Research”

ขอเชิญ หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน/หัวหน้าหอ และบุคลากร โรงพยาบาลมหาสารคาม ทุกท่าน

ร่วมอบรม เรื่อง ” Inspiration and Basic Statistics in Health Science Research”

ด้วย งานวิชาการและห้องสมุด กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพได้จัดอบรม

ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2652 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม

โดยให้ทุกหน่วยงานแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมได้ที่งานวิชาการ โทร 224 หรือสมัครได้ที่ :

https://goo.gl/forms/NnJytS5X7stglOAv1

 " Inspiration and Basic Statistics in Health Science Research"
” Inspiration and Basic Statistics in Health Science Research”

การพัฒนาระบบการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ งานจ่ายกลาง จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 25692 (ครั้งที่ 1)

“การพัฒนาระบบการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์”

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 โรงพยาบาลมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม

 

 

 

เชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคาม และผู้รักสุขภาพ ร่วมกิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่ง จ.มหาสารคาม ในวันที่ 18พฤศจิกายน 2561

การวิ่ง นับว่าเป็นการออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในกลุ่มผู้รักสุขภาพและประชาชนทั่วไป เพราะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองและทั้งไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สามารถวิ่งไปในสถานที่ต่าง ๆ ได้หลากหลาย และที่สำคัญยังก่อเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย ดังนั้น แพทยสภาจึงได้เล็งเห็นประโยชน์ของการวิ่ง จึงได้จัดโครงการ “หมอชวนวิ่ง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน และให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย โดยการวิ่ง หรือเดินที่ถูกวิธี โดยกำหนดวิ่งในเดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นการวิ่งส่งต่อกันเป็นทอดๆ รวม 76 จังหวัด และจุดหมายคือ กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2561

 

นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า กิจกรรมหมอชวนวิ่งของ จ.มหาสารคาม นับเป็นกิจกรรมดีๆ ที่จะช่วยดูแลส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกคนให้ดียิ่งขึ้นนำโดยทีมบุคลากรทางการแพทย์อย่างคุณหมอ มาให้คำปรึกษาและชักชวนทุกคนออกกำลังกายด้วยการวิ่ง อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน ส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพโดยการออกกำลังกาย ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเอง และที่สำคัญสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ในส่วนของจังหวัดมหาสารคาม มีกำหนดรับคฑาต่อจากจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม โดยมีกิจกรรมวิ่งระยะสั้น 4.7 กิโลเมตร ภายในจังหวัดมหาสารคาม และส่งต่อคฑาไปยังจังหวัดนครราชสีมาต่อไป

 

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมถึงชมรมวิ่งตักสิลา ชมรมจักรยานรักสุขภาพ และต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี สำหรับกำหนดการจัดงาน “หมอชวนวิ่ง มหาสารคาม” เริ่มในวันที่ 18พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.30 น.พิธีเปิดโครงการและรับมอบคฑา ปล่อยตัวนักเดิน วิ่งระยะทาง 4.7 กม.เส้นทางจากจุดปล่อยตัว ผ่านวงเวียนหอนาฬิกา ผ่านหน้าโรงพยาบาลมหาสารคาม ไปถึงจุดกลับตัวที่โชว์รูมอิซูซุ กลับมาที่จุดตั้งต้น จึงอยากขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคาม มาร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพกับหมอในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสั่งซื้อเสื้อได้ในราคาตัวละ 200 บาท ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทร 043 777 972 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

“แพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด”

“แพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด”

โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมเสนอชื่อแพทย์ในดวงใจ ที่ท่านมีความประทับใจ 

เพื่อคัดเลือกแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ ตามวิชาชีพแพทย์ได้ดี เพื่อเชิดชูเกียรติ ส่งเสริมคุณธรรม และสร้างขวัญและกำลังใจให้แพทย์ หมดเขตวันที่ 31 ธันวาคม 2561
 
ผู้ที่ร่วมโหวตจะได้ร่วมลุ้นรับรางวัล เครื่องวัดความดันดิจิตอล จำนวน 1 ชุด จังหวัดละ 1 คน
และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย
“แพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด”
“แพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด”
 
link แบบฟอร์ม vote แพทย์ในดวงใจhttps://docs.google.com/…/1FAIpQLSfgfTyapaMpdFrRv…/viewform…
 
1 ท่านมีสิทธิ์โหวตได้คร้งละ 1 คะแนน หากจะโหวตมากกว่า 1 ครั้ง จะต้องบรรยายเหตุผลที่ไม่ซ้ำเดิม
 
ค้นหารายชื่อแพทย์โรงพยาบาลมหาสารคาม