รพ.มหาสารคาม ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม จัดกิจกรรมรณรงค์วัน VCT Day (รณรงค์ตรวจเอชไอวี)

รพ.มหาสารคาม ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม จัดกิจกรรมรณรงค์วัน VCT Day (รณรงค์ตรวจเอชไอวี)

พญ.จรัญญา จุฬารี รองปฐมภูมิ มอบหมายให้ นางเกศมุกดา ไตรรัตน์ หัวหน้างานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน รณรงค์วัน VCT Day (วันรณรงค์ตรวจเอชไอวี) ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม จำนวน 500 คน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้ด้านเพศศึกษา กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รักปลอดภัย และการตรวจเลือดเพื่อค้นหาเชื้อ HIV เป็นต้น

ประชุมเชื่อมโยงระบบการดูแลต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศจากโรงพยาบาลมหาสารคาม สู่ชุมชน

รพ.มหาสารคาม จัดประชุมเชื่อมโยงระบบการดูแลต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศจากโรงพยาบาลมหาสารคาม สู่ชุมชน หวังสร้างความเข้าใจและกระบวนการทำงานดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น
นพ.ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมเชื่อมโยงระบบการดูแลต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศจากโรงพยาบาลมหาสารคาม สู่ชุมชนในกลุ่มเป้าหมายสำคัญ เพื่อเชื่อมโยงระบบการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายสำคัญ จากโรงพยาบาลมหาสารคามสู่โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมอาคารจอดรถชั้น 8 โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีแพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้กล่าวรายงาน
มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ดูแลและพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องจากโรงพยาบาลมหาสารคามและองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทน ผู้ปฏิบัติงานจากโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัดมหาสารคามและเพื่อให้ภารกิจเชื่อมโยงระบบการดูแลต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศจากโรงพยาบาลมหาสารคามสู่ชุมชนในกลุ่มเป้าหมายสำคัญมีความสำเร็จประชาชนในจังหวัดมหาสารคามของเราได้รับผลประโยชน์ภายใต้พระราชบัญญัติเดียวกัน
นพ.ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลมหาสารคาม มีภารกิจเชื่อมโยงระบบการดูแลต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศจากโรงพยาบาลมหาสารคามสู่ชุมชนในกลุ่มเป้าหมายสำคัญเป็นจำนวนมาก ในปีที่ผ่านมานั้นการดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นถือเป็นภารกิจหลักของหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาล สถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยทำหน้าที่ครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพในพื้นที่รับผิดชอบ อย่างไรก็ตามงานการให้บริการและการดูแลประชาชนในด้านสาธารณสุขได้มีการถูกผองถ่ายมาสู่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ภารกิจที่เกี่ยวข้องกันนั้นภายใต้พระราชบัญญัติเดียวกันยังคงได้มีการเชื่อมโยงการดูแลประชาชนร่วมกัน ในการดูแลต่อเนื่องได้มีการส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเนื่องด้วยโปรแกรม Smart COC ซึ่งมีการใช้ร่วมกันมานาน ตั้งแต่ปี 2559 โดยส่งผู้ป่วยให้ไปในพื้นที่ความรับผิดชอบของท่าน 12,093 ราย ซึ่งเป็นจำนวนที่มาก ทำให้ภารกิจของท่านมากขึ้น ประกอบกับช่วงที่ผ่านมาได้มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ที่ถ่ายโอนให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 128 แห่ง คาดว่าการดำเนินงานในการดูแลกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่ส่งต่อไปในชุมชนของท่านอาจมีปัญหาและอุปสรรคของแนวทางการทำงานที่ยังไม่ชัดเจนอยู่บ้าง
สำหรับการประชุมครั้งนี้นับว่าเป็นมิติหมายที่ดีที่ริเริ่มทบทวน สร้างระบบและแนวทางการดูแลต่อเนื่องร่วมกันในระหว่างการเปลี่ยนผ่านระบบการทำงาน ซึ่งโรงพยาบาลมหาสารคามมีความยินดีและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและเป็นพี่เลี้ยงร่วมในการพัฒนาระบบสาธารณสุข ร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นต่อไป (29-06-66)

กิจกรรม “สภากาแฟ” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี

กิจกรรม “สภากาแฟ” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี

สนง.สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รพ.มหาสารคาม และวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “สภากาแฟ” พบปะหัวหน้าส่วนราชการยามเช้าในบรรยากาศเป็นกันเอง
(28-06-2566) ที่วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม สนง.สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รพ.มหาสารคาม และวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “สภากาแฟ” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี พร้อมเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมเสนอความคิดเห็น ผลการดำเนินงาน และแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จะมีการจัดขึ้นในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชานชนชาวมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิด มีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมาก
ในโอกาสนี้ นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมคณะบุคลากร ได้ร่วมนำเสนอนิทรรศการและจุดปฏิบัติให้ความรู้ด้านการกู้ชีพฉุกเฉิน และนิทรรศการความก้าวหน้าทางการแพทย์ และประชาสัมพันธ์การให้บริการ SMC หรือ คลิินิกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคที่มีความซับซ้อนด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าทันสมัย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์สูง เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้มาร่วมกิจกรรมสภากาแฟเป็นอย่างมาก

 

งานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์

งานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์ และชมรมผู้ประกอบการและผู้ให้บริการเพื่อสุขภาพ
(19-06-2566 ) ขอขอบพระคุณแพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมการอบรมสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพและสปา เพื่อยกระดับสู่มาตรฐาน ( Wellness Massage ) และการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR )ให้แก่ชมรมผู้ประกอบการและผู้ให้บริการเพื่อสุขภาพ ประเภทนวดเพื่อสุขภาพและสปาเพื่อสุขภาพ ในเขตพื้นที่โรงพยาบาลมหาสารคาม วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเพื่อให้สถานประกอบการและผู้ให้บริการนวดเพื่อสุภาพได้พัฒนาศักยภาพ เพื่อผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์เวลเนส ( Wellness Center ) และเพื่อให้ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในการรับบริการนวดเพื่อสุขภาพ
และขอขอบคุณทีมวิทยากรจาก ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฎศรีสวัสดิ์ นำทีมโดย คุณฉวีวรรณ เผ่าพันธ์ หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์และการเอื้อเฟื้อสถานที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โรงพยาบาลมหาสารคาม

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย “วันอานันทมหิดล”

รพ.มหาสารคามร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย “วันอานันทมหิดล”

(09-06-66) ที่ บริเวณหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม คุณกัญตา คำพอ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมคณะบุคลากร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย “วันอานันทมหิดล” วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 โดยมีนายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รอง ผวจ.มหาสารคาม เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทานและประชาชน เข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และบริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม
สำหรับ วันที่ 9 มิถุนายน หรือ“วันอานันทมหิดล” เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 ซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ด้วยความสำนึกในพระเมตตาธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันมีเป็นอเนกประการ ปวงชนชาวไทยจึงได้ถือเอาวันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวัน”อานันทมหิดล” พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 8 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงครองราชสมบัติเป็นระยะเวลา 12 ปี ซึ่งปวงชนชาวไทยต่างรำลึกถึงพระเมตตาธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณ อันมีเป็นอเนกประการจึงร่วมใจน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน โดยถือเอาวันที่ 9 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันอานันทมหิดล”
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, วัด และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 14 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ ต้นไม้
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, แคลริเน็ต และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ แคลริเน็ต
อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน และ ต้นไม้
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน และ พื้นหญ้า
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ต้นไม้
โรงพยาบาลมหาสารคาม

ด.ช.กฤติพงษ์ – ด.ช.ไกรวิชญ์ บุตรา บริจาคเงิน 10,000 บาท สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

ด.ช.กฤติพงษ์ – ด.ช.ไกรวิชญ์ บุตรา บริจาคเงิน 10,000 บาท สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอขอบพระคุณ
ด.ช.กฤติพงษ์ – ด.ช.ไกรวิชญ์ บุตรา บริจาคเงิน 10,000 บาท สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมีแพทย์หญิงสายพิณ ฤทธิโคตร แพทย์หญิงนลินี ยมศรีเคน และบุคลากร โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมกันเป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังยิ้ม, โทรทัศน์, โรงพยาบาล และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 14 คน, โรงพยาบาล และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, โรงพยาบาล และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, โรงพยาบาล และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ยา, โรงพยาบาล และ ข้อความ
โรงพยาบาลมหาสารคาม

ร่วมกิจกรรม Leadership Walkround รพ.มหาสารคาม

นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์สถาพร ณ ราชสีมา รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ แพทย์หญิงสุภาวดี นวลอ่อน รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาคุณภาพ ทันตแพทย์หญิงเพ็ญนภา เหลียงไพบูลย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล นาคุณกาญจนาภรณ์ ตาราไต หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงพยาบาล ร่วมกิจกรรม Leadership Walkround ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยและบุคลากร ณ ห้องประชุมจัมปาศรี ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลงาน PCT ศัลยกรรม โดยมีนายแพทย์ชวลิต สงครามยศ หัวหน้างาน หัวหน้าหอผู้ป่วย และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดยุทธศาสตร์และเข็มมุ่งของหน่วยงาน ร่วมกันนำเสนอผลการดำเนินงาน และเป้าหมายการพัฒนาหน่วยงานในครั้งนี้
โรงพยาบาลมหาสารคาม
โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม
โรงพยาบาลมหาสารคาม

โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ ประจำปี 2566

นางวไลพร ปักเคระกา รักษาการ หัวหน้าพยาบาล มอบหมาย นางจุลินทร ศรีโพนทัน รองหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ ประจำปี 2566 เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร และให้ความรู้และฝึกทักษะให้กับบุคลากรทางการพยาบาล ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยฟื้นคืนชีพ ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา ชั้น 3 โรงพยาบาลมหาสารคาม
ทั้งนี้ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพประจำปี 2566 มีบุคลากรทางการพยาบาลเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 200 คน โดยแบ่งการอบรมดังนี้ อบรมทฤษฎีแบบบรรยาย ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา ชั้น 3 โรงพยาบาลมหาสารคาม และอบรมการฝึกปฏิบัติ ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา ชั้น 2 , 3 โดยเนื้อหาประกอบด้วย Update CPR Guideline 2020 การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ขั้นสูงในผู้ใหญ่ในเด็ก และการเข้าฐานฝึกปฏิบัติ เป็นต้น (18-05-66)
โรงพยาบาลมหาสารคาม
โรงพยาบาลมหาสารคาม
โรงพยาบาลมหาสารคาม
โรงพยาบาลมหาสารคาม
โรงพยาบาลมหาสารคาม
โรงพยาบาลมหาสารคาม

คุณณัฏฐรี ระถี และคุณณัชชา คงสัญญีวรกุล บริจาคเงินจำนวน 500,999 บาท

คุณณัฏฐรี ระถี และคุณณัชชา คงสัญญีวรกุล ที่มีจิตเป็นกุศลบริจาคเงินจำนวน 500,999 บาท เพื่อจัดซื้อซื้อเครื่องฟอกไต เพื่อใช้บริการฟอกไตผู้ป่วยที่มารับบริการรักษา ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบ

 

โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม

 

โรงพยาบาลมหาสารคาม

ต้อนรับตรวจประเมินศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข (Standard Stroke Center Certification : SSCC )

ที่ห้องประชุมจัมปาศรี ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม   นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ทีมเยี่ยมตรวจประเมินศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2  (Standard Stroke Center Certification : SSCC ) ภายใต้โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งประกอบด้วย โดย ศ.นพ. สมศักดิ์ เทียมเก่า นายแพทย์ ธน ธีรวรวงศ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ พว.ชัยยุทธ โคตะรักษ์ พยาบาลวิชาชพชำนาญการพิเศษ พว.กิตติมา ดงอุทิศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โดยมีแพทย์ พยาบาล และผู้เกี่ยวข้องด้านการดำเนินงานต้านการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล

 

ทั้งนี้คณะทำงานของโรงพยาบาลได้พา ศ.นพ. สมศักดิ์ เทียมเก่า และทีมตรวจประเมินลงเยี่ยมสำรวจหน่วยงาน อาทิ ห้องฉุกเฉิน ห้องกายภาพบำบัด และหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และขอรับคำแนะนำในการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลมหาสารคามให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์

โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม