รพ.มหาสารคาม ร่วมเข้าเฝ้าองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE  พร้อมจัดหน่วยปฐมพยาบาลดูแลผู้ร่วมงาน

(30-1-2562)  ที่โรงเรียนสารคามพิทยาคม  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวโรกาสทรงเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม  ซึ่งในอากาสนี้ โรงพยาบาลมหาสารคามยังได้นำหน่วยปฐมพยาบาลร่วมดูแล นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่มาร่วมงานกว่า 2,000 คน

 

 

 

ที่ปรึกษา รมว.สธ. ลงเยี่ยมเสริมพลัง เตรียมความพร้อมจัดบริการคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ รพ.มหาสารคาม

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการ เตรียมความพร้อมจัดบริการคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (Special Medical Clinic : SMC)

(21-1-2562)  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคามพร้อมด้วยคณะผู้บริการและบุคลากร ร่วมต้อนรับนายแพทย์กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการเตรียมความพร้อมจัดบริการคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ  (Special Medical Clinic : SMC)  เพื่อลดความแออัดในการรับบริการโดยแพทย์เฉพาะทางในเวลาราชการ  ในหน่วยบริการที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการได้อย่างครอบคลุมเหมาะสม เพิ่มทางเลือกและโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทุกด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด ธำรงบุคลากรสาธารณสุขไว้ในระบบบริการสุขภาพ เพิ่มความมั่นคงด้านการเงินการคลังสุขภาพให้กับหน่วยบริการ

ซึ่งโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีผู้มารับบริการเฉลี่ยวันละกว่า 3,000 คน  จึงได้เห็นความสำคัญของนโยบายการจัดตั้งคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการดังกล่าว จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยได้มีการประชุมวางแผนการดำเนินงาน การจัดทำประชาพิจารณ์ทั้งจากบุคลากรภายในโรงพยาบาลและประชาชนที่มารับบริการ ซึ่งผลสรุปส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับการจัดตั้งคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ และพร้อมร่วมจ่ายค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทางนอกเวลาราชการ (DOCTOR FEE)  300 บาท  ซึ่งหลังจากนี้ โรงพยาบาลมหาสารคาม จะได้ดำเนินการขอจัดตั้งคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในเดือนเมษายน 2562 ในแผนกต่าง ๆ ดังนี้

– อายุรกรรมทั่วไป / อายุรกรรมโลหิตวิทยา /อายุรกรรมระบบประสาท/ คลินิกเบาหวาน/ คลินิกผิวหนัง

– ศัลยกรรมทั่วไป / กระดูกและข้อ

– กุมารเวชกรรม

– สูติ-นรีเวชกรรม

– รังสีวิทยา

– หู คอ จมูก

 

ทั้งนี้ คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการโรงพยาบาลมหาสารคามา จะเปิดให้บริการวันจันทร์ – พฤหัสบดี  เวลา เวลา 16.00 – 20.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ 043-711750 ในวันและเวลาราชการ

รพ.มหาสารคาม ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บูรณาการ

รพ.มหาสารคาม ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บูรณาการ ณ ตำบลหนองโน

 จ.มหาสารคาม ร่วมใจจัดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนและอุทิศถวายพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่วัดบ้านนานกเขียนหมู่ 4 ตำบลหนองโน อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนและอุทิศถวายพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน นายเกียรติศักดิ์  จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิด โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม และหน่วยงานต่าง ๆ ของอำเภอเมือง  การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการ ประกอบด้วย ตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน บริการตรวจวัดสายตา ตรวจวัดความดันลูกตา ตรวจรักษาโรคและปัญหาทางตา บริการแพทย์แผนไทย ตรวจวินิจฉัยสั่งการรักษาการแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทย บริการสมุนไพร บริการตรวจคัดกรองสุขภาพจิต ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต  เยี่ยมบ้านผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน  และจัดนิทรรศการความรู้ด้านสุขภาพ

นายแพทย์ภาคี  ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  หลายหน่วยงานจึงร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการแพทย์การสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขอนามัย พระองค์ทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งงานด้านการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในทุกพื้นที่ และช่วยสนับสนุนการบริหารงานโรงพยาบาลตลอดจน ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขและรักษาแก่ประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติส่วนรวม โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีประชาชนสนใจเข้าร่วมรับบริการสุขภาพและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานกว่า 500 คน ซึ่งโโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนและอุทิศถวายพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2 จะมีขึ้นในวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ วัดบ้านหนองคู หมู่ที่ 5 ,8 ,10 ต.ท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม

 

 

 

นางจันทิมา ขันชารี บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์เตียงคนไข้

นางจันทิมา ขันชารี บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์เตียงคนไข้

(20-12-2561)  นางจันทิมา ขันชารี บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์เตียงคนไข้ 1 เตียง วอคเกอร์ 2 อัน ไม้ค้ำ 3 ขา 1 อัน ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อเป็นการทำบุญอุทิศให้นายมงคล ขันชารี โดยมีคุณคนึงนิจ ศรีษะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล รพ.มหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบอุปกรณ์ในครั้งนี้    คณะผู้บริหารและบุคลากร รพ.มหาสารคาม ขอขอบพระคุณและขออ้างถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย บันดาลให้ผู้บริจาคและ ครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผลและมีความเจริญก้าวหน้า

ชาว รพ.มหาสารคาม ร่วมทำความสะอาดและทาสีกำแพงโรงพยาบาล ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม

ที่บริเวณกำแพงโรงพยาบาลมหาสารคาม ริมคลองสมถวิล นายแพทย์สุนทร  ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  พร้อมบุคลากรโรงพยาบาล และบุตรหลานเจ้าหน้าที่  ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและจิตอาสาทางการแพทย์และสาธารณสุข  ทาสีผนังกำแพงโรงพยาบาลบริเวณฝั่งริมคลองสมถวิล ตลอดแนวเป็นระยะความยาวกว่า 200 เมตร เพื่อความเป็นระเบียบสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามให้แก่เมือง ถือเป็นการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์และส่งเสริมบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม มีจิตอาสาในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน

 

 

เตรียมการถวายความปลอดภัยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ

รพ.มหาสารคาม ร่วมประชุมเตรียมการถวายความปลอดภัยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ

 

(16-11-2561) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลด้านจริยกรรมและกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมร่วมกับ พลตรีรณกร  ปานกุล  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26  พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์  จันทรา  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม   เพื่อเตรียมการถวายความปลอดภัยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินแทนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม

 

รพ.มหาสารคาม ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

รพ.มหาสารคาม ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

(14-11-2561)  ที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม ศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร เข้าร่วมในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำข้าราชการ พร้อมด้วยผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน กล่าวคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

สำหรับโครงการฝนหลวง เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยในความทุกข์ยากของพสกนิกรในท้องถิ่นทุรกันดาร ที่ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและใช้ในเกษตรกรรมอันเนื่องมาจากภาวะแห้งแล้ง ความผันแปรและคลาดเคลื่อนของฤดูกาลตามธรรมชาติ พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายในการคิดค้น วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนหลวงจนประสบความสำเร็จ และช่วยให้ประเทศชาติรอดพ้นวิกฤติภัยแล้งมาได้จนถึงปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเฉลิมพระเกียรติฯ โดยกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดี และร่วมกันถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯทุกปี

รพ.มหาสารคาม รณรงค์วันเบาหวานโลก (World diabetes day) 2018

รพ.มหาสารคาม แนะประชาชนทั่วไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพก่อนป่วยด้วยโรคเบาหวาน เผยรู้เร็วช่วยลดและชะลอ ป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนได้

 

(14-11-2561)  โรงพยาบาลมหาสารคามจัดกิจกรรมการรณรงค์ โครงการให้ความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนทั่วไปและผู้ป่วยกลุ่มโรคเบาหวาน ปี 2561  ณ  คลินิกเบาหวาน อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคเบาหวานมากขึ้น ลดการเกิดผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ และกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานรายเก่าสามารถควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ รวมไปถึงครอบครัวมีส่วนสนับสนุนให้การดูแลผู้ป่วยอันจะนำไปสู่ความผาสุกในชีวิตผู้ป่วยได้อย่างยั่งยืนต่อไปโดย

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมการตรวจคัดกรองความเสี่ยงภาวะสุขภาพสำหรับประชาชนทั่วไป การตรวจคัดกรองสายตา จอประสาทตา การตรวจสุขภาพฟัน การตรวจเท้า สำหรับกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน โดยอายุรแพทย์  การให้ความรู้ด้านการใช้ยา โภชนาการ การออกกำลังกาย โดยทีมสหาวิชาชีพ กิจกรรมการสาธิตอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยโภชนากร กิจกรรมการแลกเปลี่ยนร่วมตอบปัญหาและแจกรางวัลที่ระลึก

แพทย์หญิงยุคุณธร  ท่าพิมาย อายุรแพทย์ รพ.มหาสารคาม เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากสหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก (World diabetes day) และกำหนดประเด็นการรณรงค์วันเบาหวานโลก ในปี 2561 คือ “The Family and Diabetes” สำหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยได้กำหนดประเด็นในการรณรงค์วันเบาหวานโลกปี 2561 ให้สอดคล้องกับสหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ คือ “เพราะครอบครัวเป็นส่วนสำคัญในการรักษาเบาหวาน”

ทั้งนี้ข้อมูลรายงานสถานการณ์ความรุนแรงของโรคเบาหวาน พบว่า โรคเบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลกปัจจุบันความชุกของโรคเบาหวานทั่วโลกยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยสหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติรายงานว่าในปี 2560 มีผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วโลก 425 ล้านคน และคาดว่าในปี 2588 ผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 629 ล้านคน องค์การอนามัยโลกได้ระบุว่าผู้ป่วยเบาหวานจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าในปี 2030 และจะมีผู้เสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานเป็น 3.2 ล้านคน ในแต่ละปีคิดเป็น 6 คน ในทุกๆ 1 นาที และส่วนใหญ่พบในผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป

ในส่วนประเทศไทย จากรายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 ในปี 2557 พบว่า ความชุกของโรคเบาหวานของประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป เท่ากับร้อยละ 8.9 หรือ คิดเป็นผู้ป่วยเบาหวาน 4.8 ล้านคน  เพิ่มจากปี 2552 ร้อยละ 6.9 หรือ คิดเป็นผู้ป่วยเบาหวาน 3.2 ล้านคน ซึ่งผู้ป่วยเบาหวานร้อยละ 43.2 ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยมาก่อนและไม่ทราบว่าตนเองป่วยเป็นเบาหวานและมากกว่าร้อยละ 70 ของการเสียชีวิตทั้งหมดมีสาเหตุจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังรวมถึงโรคเบาหวาน ปัจจุบันประชาชน 1 ใน 2 คนที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน การวินิจฉัยและการรักษาระยะแรกเป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานอันจะนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีและครอบครัวมีอิทธิพลต่อโรคเบาหวานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใส่ใจดูแลถึงสัญญาณเตือน อาการ และปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาระยะเริ่มแรกดังนั้นหากผู้ป่วยเบาหวานสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง ตั้งแต่ระยะแรกจะช่วยลดและชะลอ หรือป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนได้ หากไม่ควบคุมพฤติกรรมการกิน และปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิต ไม่ใส่ใจการออกกำลังกายก็จะทำให้ผู้ป่วยเบาหวาน ต้องเผชิญกับโรคแทรกซ้อนเพิ่มมากขึ้น  เช่น  โรคหลอดเลือดสมอง  และโรคไต จนทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้

 

 

รพ.มหาสารคาม ร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2561

รพ.มหาสารคาม ร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2561   เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระเมตตาเสียสละที่พระองค์ท่านทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและพสกนิกรชาวไทย

 

(21-10-2561)  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยกลุ่มการพยาบาล เข้าร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธีกล่าวอาเศียรวาทสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จากนั้นมีพิธีการมอบเกียรติบัตรให้กับพยาบาลต้นแบบ มอบโล่ให้กับพยาบาลผู้ปฏิบัติงานจนครบเกษียณอายุราชการ และพยาบาลผู้มีผลงานดีเด่นระดับเขตและระดับประเทศในปี 2561  ในจังหวัดมหาสารคาม พร้อมกันนี้โรงพยาบาลมหาสารคามยังได้ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต และตรวจสุขภาพทางช่องปากให้กับผู้ที่มาร่วมงานอีกด้วย

ดร.นฤมล เอนกวิทย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  ประธานจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2561 เปิดเผยว่า วันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และคณะรัฐมนตรีได้พิจารณามีมติให้เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา สภาการพยาบาลในนามผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ทั่วประเทศ ถือเป็นศิริมงคลอันสูงยิ่งและได้กำหนดให้องค์กรพยาบาลทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมกันจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระเมตตาเสียสละที่พระองค์ท่านทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและพสกนิกรชาวไทย

การจัดงานในครั้งนี้ นอกจากเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลที่มีต่อสังคม และความสามัคคีในวิชาชีพการพยาบาล ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของวิชาชีพให้คงไว้ซึ่งความศรัทธาและยอมรับจากประชาชนดังเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมว่า ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการดูแลสุขภาพของประชาชน ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการดูแลบำบัดโรค ตลอดจนการฟื้นฟูสุขภาพ ดังนั้น ผู้ที่จะก้าวมาสู่วิชาชีพการพยาบาล นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้ว ยังจะต้องเป็นผู้ที่เสียสละ อดทนและเข้มแข็ง สามารถต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี และต้องเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม จึงจะได้รับการยกย่องศรัทธาและเป็นที่พึ่งในการดูแลสุขภาพของประชาชน

 

รพ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก

รพ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก ประจำปี 2561 รณรงค์การล้างมือ เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดี

(19-10-2561)  นายแพทย์สุนทร  ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคามเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันล้างมือโลก ประจำปี 2561 รณรงค์การล้างมือของบุคลากรในโรงพยาบาล ผู้มารับบริการ เพื่อกระตุ้นให้บุคลากร และผู้มารับบริการในโรงพยาบาลมหาสารคาม มีวัฒนธรรมในการล้างมือเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นการป้องกันเชื้อโรคที่สำคัญได้อีกทางหนึ่ง ณ บริเวณข้างตึก 60 ปี โรงพยาบาลมหาสารคาม มีหัวหน้างาน หัวหน้าหอผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมหาสารคาม แม่ค้าตลาดเขียว ผู้ป่วย ญาติ และผู้มารับบริการ จำนวนทั้งสิ้น 100 คน

แพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ เปิดเผยว่า ตามที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันล้างมือโลก เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชากรทั่วโลกล้างมือด้วยน้ำและสบู่ ซึ่งเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและเสียค่าใช้จ่ายน้อยในการป้องกันโรคติดเชื้อที่สำคัญได้ทางหนึ่งนั้น  โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าว โดยขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล ส่งเสริมให้บุคลากรและประชาชนผู้มารับบริการ ได้รู้วิธีการล้างมือที่ถูกต้อง เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดี  และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอนามัยการล้างมือที่ถูกต้องจนเกิดเป็นนิสัยรักสุขภาพ

สำหรับกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ประกอบด้วย โชว์การแสดงเต้นล้างมือ ให้ความรู้การล้างมือ สาธิตการล้างมือ 7 ขั้นตอน   พร้อมตรวจสอบการล้างมือด้วยเครื่องทดสอบประสิทธิภาพการล้างมือ  และกิจกรรมร่วมสนุกสนานกับการตอบคำถามชิงรางวัล ซึ่งได้รับความสนใจจาก ประชาชนที่มาใช้บริการ ผู้ป่วยและญาติเป็นจำนวนมาก