เครื่องตรวจประสิทธิภาพกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร

บริจาคเครื่องตรวจประสิทธิภาพกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร

คุณสุกริณ กาญจนวสุนธรา และครอบครัว  คุณนวรัตน์ ศรีอ่อน โสวิทยสกุล และครอบครัว  คุณปุญญ์นุช วังวิจิตร และครอบครัว ร่วมกันบริจาคเครื่องตรวจประสิทธิภาพกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร มูลค่ารวม 149,000  บาท โดยมีนายแพทย์ไพบูลย์  อัศวธนบดี รองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม และบุคลากรหน่วยงานห้องผ่าตัด ร่วมรับมอบ

เครื่องตรวจประสิทธิภาพกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร

เครื่องตรวจประสิทธิภาพกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร

โรงพยาบาลมหาสารคาม

ผอ.สำนักงานทางหลวงที่ 8 และมารดา มอบเงินบริจาคแก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม – คุณบัญชา สุทัยบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 และคุณสุทัย นิ่มพงษ์ศักดิ์ ผู้เป็นมารดา มอบให้คณะบุคลากรสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 8 นำเงินบริจาคจำนวน 5.000 บาท มอบให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ผู้พิการและผู้ยากไร้ โดยมีคุณรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านลูกค้าสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลมหาสารคาม

พันเอกอาร์เชาว์ – นางผกาแก้ว พิชเยนทรโยธิน บริจาคเครื่องมือผ่าตัดตา มูลค่า 230,000 บาท

(6-12-2561) นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบ เครื่องมือผ่าตัดตา มูลค่า 230,000 บาท จากพันเอกอาร์เชาว์ – นางผกาแก้ว พิชเยนทรโยธิน ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลในการสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม

โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคนจึงขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

 

ขอขอบพระคุณผู้จิตอันเป็นกุศล บริจาคพัดลม ผ้าอ้อม และหมวกไหมพร

ขอขอบพระคุณผู้จิตอันเป็นกุศล คุณนิตยา แซ่เตียว พร้อมครบครัว บริจาคพัดลม ผ้าอ้อม และหมวกไหมพรม

 

(20-11-2561) คุณนิตยา แซ่เตียว พร้อมครบครัว บริจาคผ้าออม 6 ถุงใหญ่ พัดลมตั้งโต๊ะ 16 นิ้ว 1 เครื่อง และหมวกไหมพรม 10 ใบ เพื่อให้สนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม  โดยมีนางคนึงนิจ ศรีษะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้

บริจาคถังออกซิเจน และพัดลม

ขอบพระคุณผู้มีจิตอันเป็นกุศล บริจาคถังออกซิเจน และพัดลม แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(19-11-2561)  อ.ดร.พลาญ – นภัทร จันทรจตุรภัทร  คุณสุจิตรา อรวงศ์ไพศาลและครอบครัว คุณมนตรี อรวงศ์ไพศาลและครอบครัว ร่วมกันบริจาคถังออกซิเจน จำนวน 5 ถัง และพัดลม จำนวน 3 ตัว มูลค่า 15,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้

บริจาคเครื่อง Oxygen high flow

 บริจาคเครื่อง Oxygen high flow 

ทพญ.เพ็ญนภา เหลียงไพบูลย์  คุณทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล และกัลยาณมิตร บริจาคเครื่อง Oxygen high flow  มูลค่า 230,000 บาท

 

(15-11-2561)    นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบ บริจาคเครื่อง Oxygen high flow  มูลค่า 230,000 บาท จากทพญ.เพ็ญนภา เหลียงไพบูลย์  คุณทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล และกัลยาณมิตร   ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลสนับสนุนการดำเนินของโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคนจึงขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

 

 

 

บริจาคเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์

คุณพรสุดา ภาคภูมิรัตน์ และเพื่อนๆ รุ่นอาชีวะ 2518 บริจาคเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์

คุณพรสุดา ภาคภูมิรัตน์ และเพื่อนๆ รุ่นอาชีวะ 2518 บริจาคเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ 41,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

ได้แก่ 1. เครื่องผลิตออกซิเจน 5 ลิตร 1 เครื่อง จำนวนเงิน 21,000 บาท 2. เตียงเฟาว์เลอร์ 2 ไกร์ 2 เตียง จำนวนเงิน 20,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 41,000 บาท

ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

ครอบครัวศรีวัฒนา บริจาคเงินจำนวน 150,000 บาท

ครอบครัวศรีวัฒนา บริจาคเงินจำนวน 150,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(21-9-2561) ขอขอบพระคุณครอบครัวศรีวัฒนา บริจาคเงินจำนวน 150,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย โดยมีนายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ร่วมรับมอบ

โรงพยาบาลมหาสารคามทุกคน ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

คุณนิรันดร – คุณบุญเรือง  พินธุทอง พร้อมครอบครัว บริจาคเครื่อง Naso-Pharyngo-Laryngo-Fiberscope

คุณนิรันดร – คุณบุญเรือง  พินธุทอง บริจาคเครื่อง Naso-Pharyngo-Laryngo-Fiberscope

คุณนิรันดร – คุณบุญเรือง  พินธุทอง พร้อมครอบครัว บริจาคเครื่อง Naso-Pharyngo-Laryngo-Fiberscope จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 270,000 บาท

(18-8-2561) นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  พร้อมด้วยคณะแพทย์และบุคลากรกลุ่มงานหู คอ จมูก  ร่วมรับมอบเครื่อง Naso-Pharyngo-Laryngo-Fiberscope จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 270,000 บาท  จากคุณนิรันดร – คุณบุญเรือง  พินธุทอง พร้อมครอบครัว ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามทุกคน ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

 

 

รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ากว่า 268,000 บาท

รพ.มหาสารคาม รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ากว่า 268,000 บาท

(8-8-2561) นายแพทย์ไพบูลย์ อัศวธนบดี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ากว่า 268,000 บาท จากคุณนิยะรัตน์ พุฒิรัตน์วงศ์ ซึ่งเป็นผู้แทนจากผู้มีจิตศรัทธามอบในครั้งนี้ ได้แก่ 1.คุณยายาสมนึก หล่อวิริยะสกุล พร้อมบุตรหลาน จำนวนเงิน 120,000 บาท 2.บริษัท ฐิตินันท์ ฟู้ด จำกัด จำนวนเงิน 107,500 บาท และกลุ่มแม่บ้านเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ จำนวนเงิน 40,000 บาท

ซึ่งคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามทุกคน ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ