179

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
Read more.
ประกาศ เรื่อง มาตรการ กลไก และระบบในการบริหารผลการปฏิบัติการปฏิบัติราชการและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม
Read more.
ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
Read more.
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริง-โรงพยาบาลมหาสารคามไม่ทนต่อการทุจริต
Read more.
สรุปผลการดำเนินงานหมวดแผนงานโครงการ ไตรมาส 2 ประจำปี 2562″
Read more.
แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
Attachments 1 File size: 696 KB Downloads: 109
Read more.
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
Attachments 2 File size: 3 MB Downloads: 95
Read more.
แผนปี 2562 อนุมัติจากสสจ
Attachments ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ รายการวัสดุไม่คงคลังปี 2562 File size: 4 MB Downloads: 114 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ หมวดงบลงทุนปี 2562 File size: 3 MB Downloads: 100 โครงการรพ.มค.ปี
Read more.
แนวทางปฏิบัติการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธาณสุข
แนวทางปฏิบัติการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธาณสุข รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา… Attachments 12 File size: 182 KB Downloads: 63
Read more.